SLC: Jordbrukarna välkomnar livsmedelsombudsman

SLC - Sallat Friland6 Ah

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar att jord- och skogsbruksministeriet nu, genom att tillsätta en arbetsgrupp, börjar bereda inrättandet av en livsmedelsombudsman i Finland från och med ingången av 2019. 

– Producenterna har i många år påtalat att den finländska livsmedelsmarknaden behöver en livsmedelsombudsman. Det är en mycket viktig signal att minister Leppä nu tar tag i frågan på allvar, kommenterar Mats Nylund, vice ordförande för SLC.

Nylund påminner även om att den kommande livsmedelsombudsmannen bör ges tillräckliga befogenheter för att på eget initiativ kunna inleda processer för att utreda olägenheter samt eventuellt sanktionera. Den livsmedelsombudsmannamodell som Storbritannien tillämpar är en bra förebild för Finland.

SLC välkomnar även att arbetsgruppen har till uppdrag att ta fram ett underlag för lagstiftning om livsmedelsmarknaden. Många utredningar har visat på att producenterna har en svag ställning i den finländska livsmedelskedjan. 

– Eftersom den nuvarande lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga verktyg för att skapa balans inom livsmedelskedjan och ta tag i ojusta handelsmetoder, behövs nya åtgärder även på lagstiftningsnivå. I slutändan har det visat sig att det är bonden längst ner i kedjan som hamnar i kläm på grund av livsmedelskedjans obalans, säger SLC:s ordförande Holger Falck. 


Tilläggsinformation:
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Mats Nylund, SLC:s vice ordförande, tel. 050 512  2191

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 26.9.2017:
http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/tyoryhma-ryhtyy-valmistelemaan-ruoka-asiamiehen-virkaa 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC