SLC vill hålla nivån på LFA-ersättningen

SLC motsätter sig en minskning av LFA-ersättningen i finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år.

Trots att minskningen på sammanlagt 33 miljoner euro är i enlighet med inbesparingarna i regeringsprogrammet, anser SLC att den bör skjutas upp på grund av de svåra år som jordbruket gått igenom.

– Trots att regeringen exempelvis beviljat krispengar för näringen så har det varit svårt att hitta de rätta formerna för att fördela krispengarna, närmast på grund av de begränsningar som byråkratin i EU sätter, kommenterar SLC:s förste viceordförande, riksdagsledamoten Mats Nylund.

LFA-ersättningen kan däremot utan hinder utbetalas framöver enligt nuvarande nivå. Därför är det viktigt att sänkningen inte verkställs ännu.

Drastisk sänkning för rådgivningen
– Att sänka stödet till rådgivningen med mer än en tredjedel jämfört med årets budget är under all kritik, säger Mats Nylund. Det gäller också sänkningen av anslaget till 4H. Det handlar om anslag som riksdagen höjer varje år. Vi har också flera gånger sagt till om att finansieringen till både rådgivningen och 4H måste tryggas och att riksdagens beslut ska respekteras.

Skeptiskt till sänkt avbytaranslag
SLC är även skeptiskt till att anslaget för jordbrukarnas avbytarservice sänks med över 15 miljoner euro i finansministeriets förslag. Sänkningen baserar sig på en beräknad minskning av gårdarnas antal, men SLC framhåller att behovet av fungerande avbytarservice är mycket viktig för de gårdar som fortsätter med djurhållning. SLC påminner också om att de praktiska möjligheterna för att få avbytare när det behövs måste underlättas för de kvarvarande gårdarna.

Bra att satsa på marknadsföring utomlands
SLC finner det positivt att regeringen vill satsa på marknadsföring genom anslaget till finansieringscentret och aktiebolaget Business Finland för att främja de små och medelstora företagens export och agerande på den internationella marknaden samt vidareförädling av produkter.

Det är också uppmuntrande att anslagen till sammanslutningar som stöder företagen i deras marknadsföring på den internationella marknaden beviljas i fortsättningen. Det gäller till exempel Team Finland som bland annat hjälpt finländska livsmedelsföretag på den internationella marknaden.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s I. viceordförande, tel. 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 940 2734


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC