SLC:s utlåtande över slutrapporten för att reformera lantbrukets avbytarsystem

Social- och hälsovårdsministeriet

kirjaamo@stm.fi; annika.juurikko@stm.fi

Dnr STM044:00/2016

Utlåtande över slutrapport för att reformera lantbrukets avbytarsystem

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över de föreslagna förändringarna i avbytarlagstiftningen:

Avbytarsystemets behov av en reform sammanhänger med landskapsreformen och regeringen Sipiläs målsättning att styra avbytarsystemet mot en företagarorientering. Det är på ett övergripande plan viktigt att servicen utvecklas och att förvaltningen effektiveras. Trots syftet att göra en tydligare och klarare lagstiftning som tryggar husdjursbondens arbetsförmåga och ork, och som i förlängningen är den viktigaste garanten också för djurens välmående, så finns det några problemområden som behöver klargöras. Vi noterar nedan några brister i förslaget.

Uträkningsgrund för arbetstid och frågan om gårdsvis eller subjektiv avbytarrätt

Vad gäller såväl förenklandet av uträkningsgrunden för gårdens arbetstid samt konflikten mellan gårdsvis och subjektiv rätt till avbytare ser vi att det största problemet ligger i att man inte beaktat de stora variationer det finns mellan olika gårdar. Det finns också stora regionala skillnader i hur väl avbytarverksamheten hittills har fungerat i praktiken samt dess kostnader.

SLC anser att det inte kan föreligga hinder i att använda sig av den valfrihetsmodell mellan gårdsvis och subjektiv rätt som också framkom i arbetsgruppens rapport. På basen av den respons som kommer från fältet anser vi att strävan att få en jämlik och likvärdig behandling av jordbrukare delvis missar sitt mål på grund av att man inte beaktar att verksamhetsförutsättningarna är så väldigt olika inom denna bransch. Husdjursgårdarna ser väldigt olika ut och vi anser att detta faktum inte har beaktats i tillräcklig grad i förslaget. De långt automatiserade husdjursgårdarna ställer andra krav än mindre mer traditionella gårdar bara för att nämna ett exempel. Bolagsform och ägandeförhållanden är andra områden som har stora variationer. Det är positivt att man i förslaget utökar antalet semesterdagar, som en följd av att systemet utvecklas. Vi anser ändå att de olika formerna av tex ägandeförhållanden och andra praktiska omständigheter borde beaktas bättre. Det är till exempel inte helt ändamålsenligt att i en sammanslutning med syskon så borde alla hålla sin semester samtidigt.

Det är mycket viktigt att grundsyftet med hela avbytarverksamheten hålls tydlig: det är en av de mest grundläggande sociala trygghetsfunktionerna för våra finländska husdjursbönder.

Tryggandet av de sociala rättigheterna

Avbytarverksamheten är en väsentlig del av den finländska jordbrukarens socialskydd och det är viktigt att då man övergår till en icke-öronmärkt finansiering och landskapsmodell så skall de personliga och subjektiva sociala rättigheterna tryggas. Det är positivt att förslaget gör det fördelaktigare att använda sig av självordnad avbytare, detta är ett exempel på en ökad flexibilitet som tar fasta på modeller som redan fungerat väl i praktiken. Att möjligheten att få tillgång till vikariehjälp vid arbetsoförmåga även utan behovsprövning är välkommet. I samband med gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och riktlinjerna för statligt stöd finns regler om att företaget inte får vara föremål för kommissionens återbetalningskrav. Gällande detta finns det befogad oro och osäkerhet på fältet – och också denna osäkerhet är kopplad till de specifika krav som företagsverksamhet som innefattar levande djur ställer. Vi anser att det är förknippat med stora risker om jordbrukare nekas avbytare som följd av återbetalningskrav.

SLC ser dessutom att avbytarrätten också i framtiden skall kopplas samman med LFÖPL-försäkringen för att trygga kopplingen till det finländska socialskyddssystemet i stort.

Beredskap

Den beredskapstjänst och kontrollbesök som stadgas i 21 § är en positiv utveckling. De tio timmar som erbjuds är ändå inte tillräcklig i praktiken. I en modern robotladugård skall beredskapen vara 24 timmar/dygn.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Rikard Korkman

Verksamhetsledare                                                

Mikaela Strömberg-Schalin

Jurist 


Mer från SLC