Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen

Evira
kirjaamo@evira.fi

Hänvisning: Evira/1454/0400/2017

Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen 

SLC har bekantat sig med anvisningarna och framför följande:

Målsättningen med anvisningen, som är en uppdatering av tidigare anvisning, är att förtydliga och förenhetliga instruktioner i anslutning till ekokontrollen. SLC konstaterar att det finns ett uppenbart behov för detta, för att garantera en jämlik och rättvis behandling. För att man skall uppnå målsättningen att öka ekoproduktionen (20 procent av arealen ekologisk år 2020) behöver vi klara och entydiga regler. Ekokontrollen och byråkratin får inte uppfattas som onödigt svår så att det avskräcker nuvarande eller potentiella nya odlare.

Instruktionerna och tolkningarna bör finnas möjligast lättillgängliga och samlade, så att alla parter som berörs kan känna till kriterierna och verka enligt enhetliga tolkningar. SLC betonar att det tydligt bör framgå vad som krävs i ekokontrollen. Odlarna måste till exempel få klara besked om vad man måste uppfylla, d.v.s. vilka minimikrav som ställs inom ekokontrollen.  T.ex. ansvisningarna gällande lagerbokföringen kunde förenklas och onödig byråkratisk ”till pappers bokföring” slopas.

På Åland sköts ekokontrollen av Landskapsregeringen., enligt där gällande kriterier. Landskapsreformen för med sig ändringar även inom ekoövervakningen, som man redan bör förbereda sig på. I detta skede anser SLC att en större förnyelse av anvisningarna inte är motiverad, men inom några år, senast vid ingången till en ny programperiod eller då EU:s  förordning om ekologisk produktion förnyas, borde sedan en större översyn och omarbetning av anvisningarna göras. Redan nu kan dock utformingen av föreliggande anvisningar göras tydligare, t.ex. genom att på olika sätt lyfta fram det som gäller olika aktörer, samt sådant som speciellt bör uppmärksammas. 

Ekokontrollsystemet och dess krav måste hållas tydligt isär från stödövervakningen och stödsystemets krav. SLC framhåller vikten av att odlaren (eller en representant för odlaren) ges möjlighet att närvara vid ekokontrollen. Ur odlarsynvinkel bör kontrollerna även ha en viss rådgivande karaktär. Ett fungerande och transparent kontrollsystem är viktigt även för att upprätthålla konsumenternas förtroende.  Vi framhåller att ett nytt ekointyg, som odlaren använder för att visa att verksamheten uppfyller kraven för ekologisk odling, skall tillställas odlaren i tid efter utförd kontroll, innan föregående intygs giltighetstid upphör. 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman                        Bjarne Westerlund
Verksamhetsledare SLC           Verksamhetsledare SLC Nyland

Mer från SLC