Utlåtande om ändring av miljöskyddslagen

Miljöministeriet
YM18/400/2017

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av miljöskyddslagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:

Avsikten är att via det nu föreslagna anmälningsförfarandet ersätta det tidigare miljötillståndsförfarandet för verksamheter som antingen har små och lokala miljökonsekvenser eller där miljökonsekvenserna begränsas genom speciallagstiftning.

Förslaget berör direkt vår medlemskår eftersom djurstall är en av de huvudsakliga verksamheter som det nya förfarandet skall gälla. Husdjursproduktionen regleras av en omfattande speciallagstiftning, så det är följdriktigt att djurstallen omfattas av det nya förfarandet. SLC anser att det är bra att man på detta vis försöker få ett smidigare och administrativt enklare förfarande. De oskäligt långa behandlingstiderna som har förekommit gällande miljötillstånd har fått mycket kritik. 

Det nya förslaget om en maxtid på 90 dagar då det gäller anmälningar är en klar förbättring. Vi förutsätter att också miljötillstånd för större djurstall kommer att få kortare behandlingstider. 

Den sektorspecifika förordningen som bereds gällande djurstall kommer att behandla de frågor på detaljnivå som är viktiga för hur anmälningsförfarandet fungerar i praktiken. Den förordningen är särskilt angelägen för oss. Frågan om vilken myndighet som kommer att ha behörighet då det gäller anmälningsförfarandet har en stor konkret betydelse. SLC:s åsikt är att kommunerna är bäst lämpade för uppgiften.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback                           Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                      Jurist

Mer från SLC