Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion

Evira
kirjaamo@evira.fi

Hänvisning: Evira/1479/0400/2017

Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion 

SLC har tagit del av anvisningarna och framför följande:

Målsättningen med anvisningen och åtgärdstabellerna, som i första hand är uppgjorda för myndigheterna som sköter ekokontrollen under Eviras styrning, är att förtydliga och förenhetliga kontrollåtgärderna och de begrepp som används. 

SLC tar inte närmare ställning till detaljinnehållet i anvisningarna, men ser målsättningen som synnerligen eftersträvansvärd. Anvisningarna och tolkningarna bör finnas lättillgängliga och samlade, så att alla parter som berörs kan känna till kriterierna och verka enligt enhetliga tolkningar. Ett tydligt fungerande och genomskinligt kontrollsystem är viktigt även för att upprätthålla konsumenternas förtroende.  

SLC ställer sig positivt till den ”trafikljusmodell” som används i åtgärdstabellerna. Färgkoden bör ingå även i dokument 5, avvikelser. SLC ser det som mycket viktigt att myndigheterna och ekokontrollörerna har en möjligast tydlig, enhetlig och genomskinlig tolkning av produktionskraven, avvikelser från dessa och följder. Detta för att garantera en jämlik och rättvis behandling av aktörerna oberoende av var i landet man verkar. Ur tabellerna kunde gärna även framgå påföljdernas eventuella koppling till kraven för ekostödet. Där bör framgå vilka konstaterade avvikelser som är så allvarliga att de skall meddelas till landsbygdsverket Mavi och stödövervakningen.

SLC konstaterar att anvisningarna ännu lämnar utrymme för olika tolkningar i olika situationer. Alla aktörer och gårdar är olika och det går inte att ge entydiga tolkningar för alla situationer. Men SLC betonar vikten av att Evira tillsammans med NTM-centralerna och ekokontrollörerna gemensamt går igenom anvisningarna och hur dessa skall tillämpas i konkreta exempelfall, för att få en möjligast enhetlig och rättvis linje. I anvisningarna ingår många tolkningsbara begrepp, såsom vad avses med väsentliga eller smärre brister, svagt bete eller smutsiga djur. Även odlarna måste få klara besked om vad man måste uppfylla, d.v.s. vilka minimikrav som ställs inom ekokontrollen. 
Vi utgår från att anvisningarna även kommer att finnas tillgängliga på svenska. 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman                  Bjarne Westerlund
Verksamhetsledare             SLC Verksamhetsledare SLC Nyland

Mer från SLC