Utlåtande om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

JORD- OCH SKOGBRUKSMINISTERIET
KIRJAAMO@MMM.FI

DNR 1671/01.02/2017

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING
AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR,
FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund har bekantat sig med utkastet till förordning och lyfter fram följande

- I och med jordbrukssektorns trängda ekonomiska situation är det skäl att utbetalningen av de produktionskopplade stöden kan verkställas så snabbt som möjligt under de inkommade veckorna.

- SLC tar i detta utlåtande inte ställning till uppskattade djurmängder, arealer eller stödnivåer. SLC anser att det anslag som reserverats för respektive grupp bör utnyttjas så väl som möjligt. 

- SLC anser att för de produktionskopplade stöden för husdjurssektorn borde det var möjligt att betala ut en högre andel än 70 %. Detta i och med att stödgrunden utgörs av den information som finns i ID-registren. Det borde också var möjligt att använda registerdata som ligger närmare stödutbetalningsdatumet så att utbetalningen inte i slutändan avviker så mycket från det stödberättigade djurantalet under året. 

- SLC förstår de begränsningar stödsystemet ställer på växtodlingssektorns produktionskopplade stöd. Väderleksförhållandena under hösten 2017 kommer dock att påverka  bl.a. rågarealen för år 2018 negativt och ledde till större skördekostnader för skördeåret 2017. SLC framhåller om det är möjligt kunde jord- och skogsbruksministeriet i de slutliga stödbeloppen beakta skördeåret 2017. 

- SLC önskar ta del av de slutliga stödnivåerna innan utbetalningen i och med att de i utkastet till reviderad förordningstext endast var uppskattningar. 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND R.F

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare 

Mer från SLC