Utlåtande om ett utkast till förordning om växtskyddsmedel

Utlåtande1.3.2017

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Hänvisning: 219/01.04/2

Utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning

SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande:

Enligt bilaga II till förordningen skall torrbetningsaggregat som monteras på såmaskiner (i såmaskinslådan) testas, låt vara första gången senast den 26 november 2026. SLC ställer sig frågan varför testa själva aggregatet och på vilket sätt skulle detta ske? Den person som fyller på aggregatet med pulver utsätter sig för eventuella skadliga ämnen vid själva påfyllningsprocessen men detta har ingenting med själva aggregatet och dess eventuella testning att göra. I de sprutförarkurser som de flesta jordbrukare går med minst fem års mellanrum berättas om riskerna vid påfyllning av dessa aggregat och behovet av lämplig skyddsutrustning behandlas likaså ingående. Dessa torrläggningsaggregat borde redan i denna förordning överföras till gruppen spridningsutrustning som inte behöver testas.

Enligt samma bilaga skall normala växtskyddssprutor granskas med minst fem års intervaller till slutet av år 2020 och därefter med tre års intervaller. SLC utgår ifrån att en växtskyddsspruta som granskats 2020 följande gång senast skall granskas 2025 och inte 2023.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Holger Falck
ordförande   

Mer från SLC