Utlåtande om fastighetsförrättningsavgifter

Jord- och skogsbruksministeriet

134/04.08.01/2017

Utlåtande över utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter  

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:
Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och därmed är lantmäteriförrättningar en kontinuerlig del av ett aktivt lantbruk. För närvarande är exempelvis ägoregleringar aktuella på SLC:s verksamhetsområde. Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de en allt vanligare utgiftspost.

Det är välkommet att man i förordningen eftersträvar en sänkning av fastighetsförrättningsavgifterna, en sänkning på i medeltal 0,8 %. Vi anser ändå att kostnadssänkningen inte kommer att beröra de aktiva lantbrukarna, tvärtom blir det en höjning för förrättningar som gäller styckning av större markområden, ägoregleringar samt ändringar enligt 8 §, det vill säga då servitut och nyttjanderätter antingen hävs eller ändras. Alla dessa är förrättningar som ofta förekommande för lantbrukare. 

Det kan diskuteras om en så här pass detaljerad kostnadsstyrning är ändamålsenlig. Strävan efter egen bärighet i de olika fastighetsförrättningar och tjänster som lantmäteriverket erbjuder har enligt vår mening lett till en överdimensionerat detaljerad uppföljning. Lantmäteriverkets tjänster kunde gott och väl behandlas mer övergripande. Vi ifrågasätter det förnuftiga i denna uppföljningsmetod och framförallt de slutsatser som dras av den.

Med hänvisning till regeringsprogrammets skrivelse om att inte ytterligare påföra kostnader för lantbruket anser vi att beräkningarna av kostnadsfördelningen har gjorts på ett tvivelaktigt sätt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback                         Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                    Jurist

Mer från SLC