Utlåtande om förordning gällande urpsrungsmärkning av mjölk- och köttprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
elintarviketurvallisuus@mmm.fi

Dnr 1421/01.03/2016

UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING GÄLLANDE URSPRUNGSMÄRKNING AV MJÖLK- OCH KÖTTPRODUKTER 

SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel och vill framföra följande:

SLC anser att förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel är ett steg i rätt riktning. Enligt färska utredningar är en klar och tydlig ursprungsmärkning viktig för konsumenterna. Speciellt uppskattar man Gott från Finland märket; det underlättar konsumentens möjligheter att välja inhemska produkter.

Kravet om märkning av också förädlade mjölk- och köttprodukter är en förbättring av ursprungsmärkningen i förhållande till nuvarande situation.

SLC anser dock att ministeriet kunde ha gått ännu längre så att ursprungsmärkningen skulle gälla också livsmedel tillverkade av spannmål samt mat i restauranger och offentliga bespisningar.

När det gäller utländska kött- och mjölkprodukter anser SLC att en tydlig märkning av uttryckligen ursprungsland borde vara utgångspunkten för ursprungsmärkning. Enligt det nuvarande förslaget skulle det räcka med beteckningarna i eller utanför EU på förpackningen i fall råvaran köpts in från flera länder och ursprungslandet varierar. Det här är inte i enlighet med producenternas och inte heller konsumenternas krav. Över 80 % av konsumenterna anser det otillräckligt att t.ex. mjölkens ursprung i ostar endast skulle meddelas i formen i eller utanför EU.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman
t.f. verksamhetsledare

Mer från SLC