Utlåtande om förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar

UTLÅTANDE
23.2.2017 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 194/01.02/2017

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2017

SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande: Enligt utkastet skulle inte nya miljöförbindelser ingås i år. Detta som en följd av strama ekonomiska ramar. SLC utgår ifrån att det också detta år, i likhet med i fjol, skall vara möjligt att dela på en i kraft varande förbindelse så att en del av förbindelsen kan överföras på en ny jordbrukare. Detta är av väsentlig betydelse för de nya jordbrukare det berör. I fjol förutsattes det att vid en delning av miljöförbindelsen måste den nya jordbrukaren följa alla avtal som den ursprungliga jordbrukaren ingått. SLC yrkar på att vid en delning av en miljöförbindelse borde det vara möjligt för den nya jordbrukaren att avstå från en del eller rentav alla de avtal som den ursprungliga jordbrukaren ingått. Detta skulle dessutom ha en positiv
effekt på åtgången av medel. 

Enligt utkastet skulle det inte i år längre gå att foga små icke ersättningsberättigande åkerarealer om högst 0,1 ha till ett ersättningsberättigande basskifte. Också detta motiveras med strama ekonomiska ramar och ökningen av den arbetsbörda som infogningen av ny areal i systemet medför i Landsbygdsverket. Med beaktande av att en den åkerareal som årligen utgår ur odling och därmed ur miljöersättningen då den övergår i annan användning är den årliga merkostnaden av en ringa utökad areal obetydlig. Som en kompromiss för detta år yrkar SLC på att sådana i dag icke ersättningsberättigade arealer om högst 0,1 ha som finns inom basskiftets yttre gränser bör kunna tas med i den ersättningsberättigande arealen. Tilläggsarbetet för att ta dessa arealer med i basskiftet skulle inte vara oöverkomliga för Landsbygdsverket. Om redan ett litet område inom ett basskifte tas i åkerbruk ökar detta även byråkratin då ett nytt, icke ersättningsberättigande, basskifte uppstår


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Holger Falck
ordförande

Mer från SLC