Utlåtande om förordningarna om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 1014/01.02/2017

UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM
ÅTGÄRDER I ANKNYTNING TILL FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING AV AFRIKANSK SVINPEST

SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:

Afrikanska svinpesten är ett allvarligt hot mot den finska jordbrukssektorn och det är ytterst viktigt att tillämpa effektiva metoder för att förhindra spridningen av sjukdomen. SLC betonar vikten av att erbjuda understöd för företagare att verkställa åtgärder för att förhindra spridningen av afrikanska svinpesten.

Ekologiska svinuppfödningen i Finland erbjuder de finska konsumenterna möjligheten att välja inhemskt kött från djur som haft tillgång till utomhusvistelse. De finska konsumenterna har inte längre möjlighet att välja ett inhemskt alternativ som uppfyller kriterierna för ekologisk djurhållning ifall förordningen om försiktighetsåtgärder för förebyggandet av spridningen av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur träder i kraft i den nuvarande formen. SLC föreslår att rasthagarna på ekologiska svingårdar som har skyddats med barriärer, som förhindrar kontakten mellan frigående vildsvin och husdjur, skall
likställas med djurhållningsplatser som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten i förordningen om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur.

SLC föreslår att befintliga barriärer som förhindrar kontakten mellan frigående vildsvin och husdjur godkänns som tillfredsställande försiktighetsåtgärd för förebyggandet av spridningen av afrikanska svinpesten.

SLC anser att förordningen om understöd för byggandet av stängsel för vildsvins- och ullsvinshägn i syfte att förhindra spridning av afrikansk svinpest skall utvidgas till att gälla även byggandet av stängsel utöver befintliga inhägnader runt rasthagar på ekologiska svingårdar.

SLC vill också ta fram den åländska aspekten. Det är givet att den afrikanska svinpesten bör förhindras med alla medel- också på Åland. Vi har dock några frågor gällande Åland som vi hoppas att kan utredas vidare.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman                       Annika Öhberg
T.f. verksamhetsledare            Ungdomsombud

Mer från SLC