Utlåtande om förordningen om stöd till utdelning i skolan hösten 2017

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 323/01.02/20

UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN HÖSTEN 2017 

SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om stöd till utdelning i skolan och vill framföra följande:

§ 2
SLC ifrågasätter listan över stödberättigade frukter och grönsaker till den delen det gäller banan och mandariner. I kriterierna för de olika produkterna framhävs bl. a. korta leveranskedjor, miljönytta, säsongsenliga produkter och därför anser SLC att stödet borde riktas enbart till sådana odlingsväxter som kan odlas i Finland.

§ 4
Gällande de medel som reserverats för informationsåtgärder måste medel också reserveras för informations- och kampanjmaterial på svenska. Önskvärt skulle vara att de begränsade medlen som finns reserverat för detta ändamål skulle användas för informationsmaterial om de olika frukterna, bären och grönsakerna som skulle kunna användas i så många skolor som möjligt och att inte de knappa resurserna skulle splittras i för många mindre projekt.

§ 5
Portionen som har beräknats för frukt och grönt, högst 100 gr, är dåligt anpassad för t.ex. äpple. Ett äpple väger i medeltal mera än detta, vilket kan begränsa stödets användning på ett onödigt sätt. Gränsen borde bättre motsvara de olika produkternas egenskaper.

§ 6 
Tidpunkten för utdelning (18.9–29.9.2017), för att det skall vara möjligt att erhålla stöd för frukt och grönt, är för begränsad med tanke på den finländska skördesäsongen. Det skulle vara positivt om tidpunkten kunde starta redan vid skolstarten på hösten och istället sträcka sig t.ex. till slutet av oktober.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman
t.f. verksamhetsledare

Mer från SLC