Utlåtande om förordningen om tvärvillkor

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi 

Dnr 1607/01.02/2017

Utlåtande om förslag till förändring av statsrådets förordning gällande tvärvillkor m.m.

SLC anser att det är förkastligt att göra ändringar som medför skärpningar i stödvillkoren under programperioden. Det representerar inte god förvaltning enligt vår uppfattning. 

Förslaget går ut på att bland annat definitionen för grönträda preciseras och skärps samt möjligheten att avsluta ekologisk fokusareal (EFA) med kemisk bekämpning förbjuds.

Redan tidigare genomfördes en klar försämring i reglerna då möjligheten till kemisk bekämpning på EFA-arealen togs bort. Odlarna borde kunna planera långsiktigare och kunna lita på att fastställda regler gäller.

Speciellt skärpningarna i reglerna för EFA-arealen är problematiska, dvs förbudet att avsluta växtbeståndet kemiskt. Det här kommer att ställa till problem vid sådd av höstgrödor och kan innebära ett större bekämpningsbehov nästa säsong. 

För tillfället är det möjligt att den träda som anmäls som EFA bevaras under tiden 1.1–15.8. Under den tiden får jordbruksproduktion inte bedrivas på EFA-trädan. Efter 15.8 är det möjligt att använda EFA-trädan till betesgång eller att bärga skörd på den. Hittills har växtbeståndet eller dess stubb får avslutas kemiskt tidigast 1.9. Om höstgrödor sås på arealen, får växtbeståndet eller dess stubb fått avslutas kemiskt och skiftet bearbetas och sås tidigast 15.7.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Holger Falck                                     Rikard Korkman
Ordförande                                       Ombudsman

Mer från SLC