Utlåtande om grundstöd, förgröningsstöd och stödet till unga jordbrukare

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 872/01.02/2017

UTLÅTANDE OM  UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD  OCH STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE

SLC anser att de produktionskopplade stöden är av avgörande betydelse för husdjursproduktionen på AB-området. 

Då de årliga medlen per djurenhet är fastslagna men antalet djur kan variera en hel del leder ett dylikt styvt system till rätt stora kast i det produktionskopplade stödet från ett år till ett annat speciellt i grupper där antalet djur är få. Sålunda sjunker stödet enligt utkastet för kvigor till slakt med 73 euro/djur eller med drygt 26 procent från nivån i fjol. Stödet till tjurar och stutar på stödområde AB, yttre skärgården sjunker med hela 75 euro/djur, dock procentuellt mindre än kvigor till slakt. En grupp där stödet igen höjs är hongetter, med 100 euro från nuvarande 150 euro, en förhöjning med 67 procent.

På sikt borde man verka på att få en flexibilitet i systemet gällande mindre djurgrupper för att kunna minska på speciellt stora försämringar i stödnivåerna.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Holger Falck 
ordförande

Mer från SLC