Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölk- och köttdjursstallar

UTLÅTANDE
1.2.2017

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1905/01.03/2016

UTLÅTANDE GÄLLANDE JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONELLA KRAV FÖR BYGGANDE AV MJÖLKKO- OCH KÖTTDJURSSTALLAR SOM UNDERSTÖDS

SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:

Kalvarnas möjlighet att i kalvgömma/avdelning ostört få tillgång till grov- och kraftfoder kunde betonas. Detta har i slutändan större inverkan på både hälsa och tillväxt än antalet kalvnings- och sjukboxar eller antalet vattenkoppar/djur. 

Alltför strikta krav leder till att allt fler dikostall byggs enligt lagens minimikrav utan investeringsstöd då produktionen inte ekonomiskt kan bära den högre kravnivån och den ökade kostnadsnivå detta medför.

§5
Fönster och ljusöppningar
- Varför ska 10% av fönstren vara öppningsbara i kalla stall?
- Räknas t.ex. ljusgenomsläppligt vindnät som fönster?
- Hur tolkas den öppna sidan i stall med tre väggar?

§6
Gällande möjligheten att samtidigt koppla fast minst fyra djur i utfodringsstaket
- I praktiken vore det bättre att skriva att det skall finnas möjlighet att avskilja djuren så att de säkert kan flyttas till separat behandlingsbox, där för både djur och skötare säker behandling kan ske. Fyra fånggrindar på t.ex. 200 platser har ingen större praktisk nytta.


Kalvningsutrymme
- Hur definieras en dikoavdelning?
- Det är något svårt att motivera varför det skulle behöva byggas fasta kalvningsboxar då kalvningarna på de flesta gårdarna är koncentrerade till 1-2 mån/år. Det skulle vara bättre att kräva utrymme som tillfälligt kan användas som kalvingsboxar. med hjälp av t.ex. lättgridar vars standardbredd är 4m. Då skulle måttet 16 m2 vara bättre. Likaså borde det räcka att kon har tillgång till vatten och foder under den korta tid hon vistas där med kalven.

§9
Behandling av sjuka djur
- Det är något svårt att motivera varför det skulle behöva byggas fasta sjukboxar. Det skulle vara bättre att kräva utrymme som tillfälligt kan användas för ändamålet.
- Kan kalvningsboxen även fungera som sjukbox?

§10
Drickplatser
- Paragrafen är svårtolkad och borde förtydligas
- Krav på en dricksanordning per/påbörjat 10 djur har visat sig räcka bra i praktiken

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC