Utlåtande om utdelning i skolor

UTLÅTANDE
30.11.2017

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1804/01.02/2017

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖR VÅRTERMINEN 2018

SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande:

SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor med hjälp av stödet för utdelning i
skolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får den högre stödnivån för ekologiskt producerande varor inte leda till att
skolorna har sämre möjligheter att använda stödet under hela stödperioden. Vidare anser SLC att ansökningsförfarandena
gällande stöd till utdelning i skolor är alltför invecklade och uppmuntrar inte till utnyttjande av stöden.

§ 1
I enlighet med de gällande reglementen anser SLC att mjölkprodukter med fetthalt upp till 1 % ska inkluderas i
stödberättigade produkter. SLC ifrågasätter listan över stödberättigade frukter och grönsaker till den delen det gäller banan och citrusfrukter. I kriterierna för de olika produkterna framhävs bl. a. korta leveranskedjor, miljönytta, säsongsenliga produkter och därför anser SLC att stödet borde riktas enbart till sådana odlingsväxter som kan odlas i Finland. Därtill anser SLC att kål av olika sorter och fler rotfrukter som odlas i Finland ska tilläggas i listan över stödberättigade produkter.

§ 3
SLC anser att kravet på ekologiskt producerade råvaror inte ska överköra kraven på korta leveranskedjor, miljönytta och
säsongsenliga produkter. Den högre stödnivån för ekologiska produkter är motiverad endast om produkterna även uppfyller
kraven på korta leveranskedjor, säsongsenlighet, tillgänglighet och miljönytta. 

§ 5
SLC hävdar att den föreslagna tidpunkten (12.3-6.4) för stödperioden är besvärlig med tanke på lagersituationen av
inhemska frukter och grönsaker. SLC föreslår att stödperioden flyttas till januari eller februari då lagersituationen på inhemska
frukter och grönsaker är sannolikt bättre i början av året än senare under vårterminen. 

§ 7
Gällande de medel som reserverats för informationsåtgärder anser SLC att medel måste också reserveras för informations- och
kampanjmaterial på svenska. Önskvärt skulle vara att de begränsade medlen som finns reserverat för detta ändamål skulle
användas för informationsmaterial om livsmedelsproduktionen i Finland som skulle kunna användas i så många skolor som möjligt
och att inte de knappa resurserna skulle splittras i för många mindre projekt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                           Annika Öhberg
Verksamhetsledare                      Ungdomsombud

Mer från SLC