Utlåtande om utkast till förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 Statsrådet
kirjaamo@mmm.fi

289/01.02/2017

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastets nya § 4a och ändringen av § 9.

SLC anser dock att man borde prioritera användningen av finansieringsmedel för vård av ungskog till sådana bestånd som inte är ekonomiskt lönsamma. Detta kunde åstadkommas genom att sänka kravet på medeldiameter från 16 cm till 13 cm.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Stefan Borgman
Skogsexpert

Mer från SLC