Utlåtande över proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen

Miljöministeriet
YM09:00/2017

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen samt utkast till förordning gällande MKB

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkasten och konstaterar att förändringarna dels sammanhänger med de i EU-direktivet gällande miljökonsekvensbedömning förutsatta kraven, och dels med en utökad digitaliserad och elektronisk informationsspridning.
SLC har inga innehållskommentarer på dessa förändringar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Rikard Korkman                   Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare              Jurist

Mer från SLC