Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

Kommunikationsministeriet
LVM082:00/2015

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:

Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har en stor nationalekonomisk betydelse, särskilt med tanke på skogsbruk och den växande bioekonomin.

Tyvärr finns det också brister i det aktuella utkastet, som inte tjänar syftet att skapa en mindre byråkratisk förvaltning av särskilt små och i praktiken fungerande väglag. De strängare jävsreglerna (§ 61) är ett exempel på detta. Det är inte förenligt med de praktiska omständigheter som råder i mindre väglag att skapa jävsregler enligt utkastet. Sedvanligt underhåll i mindre väglag bör kunna fortsätta på nuvarande vis, alternativet är både dyrt och byråkratiskt.

Vad gäller ändringssökande i väglagets beslut (§ 72 och § 95) anser SLC att noggrannare utredning bör göras. Det är inte ur processekonomisk synvinkel önskvärt att jorddomstolen blir första instans. På samma sätt blir kostnaderna för en vägförrättning (§ 78) som skall göras av Lantmäteriverket höga.

I samband med den allt större mängd samhällsinfra som grävs ner i marken, också i närheten av vägar, är det viktigt att definitionerna av vägrätt och vägområde förtydligas. Med vägrätt kan inte avses rätt att placera el- och andra kablar i marken. (§ 3)

SLC omfattar i övrigt de detaljsynpunkter som MTK har framfört.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Rikard Korkman                         Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                    Jurist

Mer från SLC