ANM: Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi kan sökas

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi har öppnats. Arbets- och näringsministeriet tilldelar i år och nästa år sammanlagt fyra miljoner euro för projekt som sätter fart på utvecklingen av kommersiella ekosystem inom cirkulär ekonomi, företags förnyelse och hållbar tillväxt.

Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att starta utmanande samprojekt och integrera kretsloppsekonomiskt tänkande i sin affärsstrategi. Understöd kan beviljas finländska bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare.
Grundtanken med den cirkulära ekonomin är att material utnyttjas och återvinns i en kretsloppsekonomi så länge som möjligt och att icke förnybara naturresurser ersätts med förnybara material som producerats på ett hållbart sätt. Målet är att få materialen i ett kretslopp och att öka materialens förädlingsgrad.   

Beviljat understöd får användas för affärsmässigt införande av nya lösningar, ny teknik eller nya servicemodeller inom cirkulär ekonomi, startande av nya affärsmodeller (t.ex. tjänster, plattformar, delning) eller för lösningar som syftar till därmed relaterade kommersiella investeringar. Dessutom är avsikten med investeringarna att med hjälp av bioekonomi, rena lösningar och cirkulär ekonomi bidra till en systemisk förändring mot hållbara modeller inom näringsverksamhet.

Understödet för ett företag kan uppgå till högst 200 000 euro under en treårsperiod. Om detta stöd inte lämpar sig för ett projekt, kan den sökande vid behov hänvisas att bli kund hos andra organisationer som erbjuder stöd av samma typ (särskilt Business Finland och Sitra).

– Finland är en internationellt erkänd föregångare inom cirkulär ekonomi. De som verkligen gör cirkulär ekonomi är företag och aktörer. Med hjälp av stödet försöker vi sätta fart på sådana idéer som redan är nästan färdiga, men det slutgiltiga beslutet saknas. Särskilt hoppas jag att man gör saker tillsammans och med olika aktörer i den cirkulära ekonomins anda, beskriver projektchef Sari Tasa från arbets- och näringsministeriet sina projektönskemål.

– Traditionell återvinning kan vara en del av lösningen, men inte det som hela projektet går ut på. Energirelaterade idéer omfattas inte av denna stödform. Vi har för avsikt att som en del av försöket följa alla sökande och tillsammans med dem överväga eventuella framgångsfaktorer och bromsande faktorer med tanke fortsättningen, fastslår Tasa.

Vid regeringens halvtidsöversyn i våras avtalades det att utvecklings- och investeringsunderstödet för cirkulär ska vara en del av de påskyndande åtgärderna inom spetsprojektet för bioekonomi och ren energi och i handlingsprogrammet för cirkulär ekonomi, som publicerades i november. Understödet bidrar också till att genomföra regeringens försökskultur – den cirkulära ekonomin förnyar företagens agerande och tänkande när det gäller hållbar affärsverksamhet.

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi görs hos arbets- och näringsministeriet. Understödsansökan och dess bilagor lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, adress PB 32, 00023 Statsrådet. Första ansökningsomgången, den för år 2018, pågår till den 29 mars 2018.

Mer information på webben (på finska):
tem.fi/kiertotaloustuki
Förordningen om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi

Ytterligare upplysningar:
Sari Tasa, projektchef, ANM, tfn 029 504 8242, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Mer från SLC