Antti-Jussi Oikarinen blir Livsmedelsverkets generaldirektör

Regeringen har utnämnt agr.o.forstmag. Antti-Jussi Oikarinen till ny generaldirektör för Livsmedelsverket som inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Oikarinen har hittills arbetat som överdirektör vid Landsbygdsverket. Hans mandatperiod som är fem år börjar den 10 oktober 2018. Generaldirektören ska först arbeta på jord- och skogsbruksministeriet och bereda inrättandet av verket och övergå till Livsmedelsverket vid ingången av år 2019. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 15 personer.

Antti-Jussi Oikarinen har arbetat som överdirektör vid Landsbygdsverket sedan år 2017. Tidigare har han arbetat bland annat som avdelningsdirektör vid Landsbygdsverket och överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman och blir en ny myndighet, Livsmedelsverket. Verket som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki. Livsmedelsverkets verksamhet omfattar hela landet. Verket har närmare tusen anställda på 20 orter.

Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd samt gödselfabrikat, foder, växtskyddsmedel, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruk. Verket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är EU:s utbetalande organ som administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Generaldirektören har till uppgift att leda den nya organisationen, skapa en gemensam ledarskaps- och verksamhetskultur samt att svara på de krav som gäller utveckling av verksamhetsmiljön.

- Med omorganiseringen vill vi stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft. Först ska vi stärka ICT-kompetensen ytterligare och utveckla en smidig verksamhetskultur, säger den nya generaldirektören Antti-Jussi Oikarinen.

- Vi ska också lägga mer fokus på kunder när vi utvecklar Livsmedelsverkets verksamhet. Verket vill också i egenskap av livsmedelskedjans pålitliga partner skapa säkerhet och konkurrenskraft i hela systemet. För att vårt matsystem ska gagna alla parter, behövs det insatser från alla aktörer i systemet - även från den nya organisationen, det vill säga Livsmedelsverket.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910, fornamn.efternamn@mmm.fi

Antti-Jussi Oikarinen, överdirektör, Landsbygdsverket, tfn 0295 312 495, fornamn.efternamn@mavi.fi (anträffbar från och med måndagen den 18 september 2018)

Mer från SLC