Arbets- och näringsministeriet: Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi som publicerades den 29 november 2018.

Användningen av förnybar energi har ökat med två procentenheter sedan 2016. Den totala användningen av förnybar energi ökade med sammanlagt 10 terawattimmar (TWh). Det mål för andelen energi från förnybara energikällor som EU satt upp för Finland, 38 procent av den slutliga energianvändningen år 2020, nåddes första gången redan 2014.

−Andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen har hela tiden ökat, med undantag av 2016. I fjol steg dess andel till över 40 procent av den slutliga energianvändningen, konstaterar branschchef Markku Alm vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Sammanlagt 73,5 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvara. Träbränslen är den största energikällan i den totala energianvändningen med en andel på 26,7 procent. I fjol användes sammanlagt 7,78 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion, vilket är fyra procent mindre än 2016.

Förväntningar om förbättrad sysselsättning inom sektorn

Den 29 november publicerades även en SMF-branschbarometer. Enligt den är utsikterna i fråga om antal anställda inom sektorn för förnybar energi klart bättre än för ett år sedan. Företagen inom sektorn har dock svagare förväntningar om de allmänna konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden än företagen i hela landet och i jämförelsebranscherna. Förväntningarna är också klart blygsammare än förra hösten.

Finlands bruttonationalprodukt år 2017 visade ett underskott på 4,1 miljarder euro i fråga om energiprodukter. Värdet av olika energiprodukter som importerades till Finland uppgick till 8,8 miljarder euro. Importen från Ryssland var störst: dess andel av importens värde var 61 procent. Å andra sidan exporterade Finland energiprodukter till ett värde av 4,7 miljarder euro. Energiprodukter exporterades mest till EU-länder.

Högre marknadspris på el stärker investeringar i förnybar energi

Marknadspriset på el har varit exceptionellt lågt under de senaste åren, men det genomsnittliga marknadspriset på el i Finland har under de senaste månaderna stigit till 45–50 euro per megawattimme. Elderivat, som beskriver priserna under de kommande åren, har också blivit dyrare.

Priset på en utsläppsrätt har stigit från under fem euro i fjol till som högst 25 euro per ton koldioxid under 2018. Under hösten har priset legat på kring 20 euro. I och med att priset på utsläppsrätter stigit har även grossistpriset på el stigit. Enligt bedömningar av elmarknadsanalytiker stiger elpriset med uppskattningsvis 0,6 euro per megawattimme, om priset på en utsläppsrätt stiger med en euro.

Lönsammare än tidigare att producera vindkraft

Investeringar i vindkraft har blivit lönsammare i takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt och kraftverken blivit större. Även investeringarna i solkraft fortsätter öka i och med att hushåll, företag och jordbruk har ökat sina investeringar i solenergi i avsevärd utsträckning.

Behovet att minska växthusgasutsläppen styr kraftigt energipolitiken. Ute i världen ökar investeringarna i speciellt vindkraft, bioenergi och solenergi fortfarande snabbt. Samtidigt fortsatte emellertid även användningen av fossila bränslen att öka under 2017.

Branschrapporten och SMF-branschbarometern om sektorn för förnybar energi offentliggjordes i samband med ett seminarium för aktörer inom energisektorn i Åbo den 29 november 2018. I branschrapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen. I SMF-branschbarometern, som publiceras en gång per år, presenteras branschspecifika resultat från den barometer om små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska villkor som genomförs av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Branschrapport om sektorn för förnybar energi 2018 (på finska, sammandrag på svenska)

SMF-branschbarometer om sektorn för förnybar energi (på finska)

Se videoupptagning av seminariet

Ytterligare upplysningar
Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Mer från SLC