Det mesta av jordbrukarstöden betalas ut i höst

Landsbygdsverket har publicerat höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd. Målet är att totalt ca 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2018 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet.

De angivna utbetalningstiderna är eftersträvade, och alltså inte faktiska utbetalningsdagar. Landsbygdsverket kan betala ut stöden till gårdarna först efter att de föreskrivna stödövervakningarna har utförts.

Betalningsprocenten för förskott på programbaserade stöd återgår till den ursprungliga
Förskottens andel av de ersättningar som ingår i EU:s landsbygdsprogram får utgöra högst 75 procent av det totala ersättningsbeloppet. Tack vare en undantagsbestämmelse kunde 85 procent betalas i förskott höstarna 2017 och 2016, men det är sannolikt att betalningsprocenten i höst återgår till den som tillämpades tidigare.

När det gäller programbaserade stöd kommer förskotten på kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk växtproduktion att betalas ut i oktober. Kompensationsersättningens restbelopp betalas till gårdarna i december.

I november blir det dags att betala förskotten på miljöersättningarna, både de som baserar sig på förbindelser och de som baserar sig på avtal. Ersättningarna för de föregående programperiodernas avtal om miljöspecialstöd och ersättningen på basis av avtal om odling av ursprungsväxter betalas då i sin helhet.

I november betalas också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande ut. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2018 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i januari i samband med ansökan om ersättning. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning på basis av antalet djurenheter som samlas i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

På 2019 års sida betalas restbeloppen av programbaserade stöd samt de husdjursförhöjningar som hör ihop med kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.

Merparten av EU:s direktstöd och de nationella stöden betalas ut i december EU:s direktstöd betalas ut till gårdarna i december. Av de totala beloppen av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor betalas 95 procent ut. Bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur betalas ut för tiden 1.1–15.9.

Restbeloppen av direktstöden betalas ut till gårdarna år 2019. Landsbygdsverket informerar hösten 2018 i närmare detalj om den utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd som kommer att följas våren 2019.

I december utbetalas också följande nationellt finansierade stöd: det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta. Växthusstödet betalas i två poster, av vilka den senare (40 procent av det totala stödbeloppet) betalas ut i oktober.
Det nationella nordliga stödet för mjölk betalar Landsbygdsverket ut till mjölkgårdarna varje månad.

Stöd som ersätter förlorad höstsådd betalas i september
Vid den samlade stödansökan 2018 kan gårdarna söka krisstöd för att kompensera inkomstbortfall som berott på att höstsådden misslyckats. Det EU-finansierade stödet som ersätter förlorad höstsådd betalas ut i september.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC