Evira: Djurens välfärd ska tryggas även under en dålig skördesäsong

Årets spannmålsskörd kommer att bli dålig i hela landet och på gårdar med husdjur har det väckt oro över att fodren inte räcker till. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att djurens ägare eller innehavare svarar för att djuren får tillräckligt med foder även i undantagssituationer. Djurens välfärd ska tryggas även efter en dålig skördesäsong.

Eftersom producenten svarar för sina djurs välfärd i alla situationer, borde han redan i god tid göra upp en plan över åtgärderna med vilka djurens välfärd tryggas och det säkerställs att kraven som djurskyddslagstiftningen ställer uppfylls. Producenten borde således redan i förväg fundera hur han agerar i situationer då fodret som gården själv producerat tar slut. Om det inte är möjligt att skaffa inköpt foder, är det bra att överväga att anpassa mängden djur på gården till mängden foder redan i god tid.

Det är bra om veterinärerna under besök på gårdarna understryker hur viktig en beredskapsplan är för producenterna. Om djurskyddsmyndigheten under ett besök på en gård uppdagar att brott mot kraven som djurskyddslagstiftningen ställer skett i fråga om utfodringen, ska han vidta sådana åtgärder som avses i djurskyddslagen. Den officiella veterinärens förelägganden är då uttryckligen förpliktande för ägaren eller innehavaren till djuren.

Det är också skäl att beakta att ägaren eller innehavaren till djuren, om ovan nämnda myndighetsåtgärder vidtas, redan måste ha brutit mot kraven i djurskyddslagstiftningen och det kan också leda till straffrättsliga påföljder utöver förvaltningsbesluten.

Mer information:

Överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404, taina.mikkonen@evira.fi Överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353, helena.hepola@evira.fi

Läs mer:

Djurzskyddsförfattningar

Undvik import av foder från områden där afrikansk svinpest förekommer

Mer från SLC