Evira & Mavi: Guiden om tvärvillkor har utkommit – ett flertal lättnader i villkoren

Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2018. Guiden som utkommer varje år innehåller en sammanställning av de tvärvillkorskrav som måste följas som ett villkor för de flesta jordbrukarstöden. Ändringarna jämfört med i fjol kan läsas i kapitlet Nytt 2018 i nätutgåvan.

Ett flertal lättnader har införts i de nationellt föreskrivna tvärvillkorskraven. Från kraven som gäller livsmedelshygien har man slopat till exempel anmälan om ett primärproduktionsställe till livsmedelstillsynen, underhåll och test av mjölkmaskiner samt noteringar om temperaturen på mjölk i gårdstankar.

När det gäller djur som används för produktion av livsmedel är det i fortsättningen tillåtet att utfodra fiskar och andra vattenbruksdjur med bearbetat animaliskt protein från insekter. Foder innehållande sådant protein ska hanteras och förvaras åtskilt från foder för andra livsmedelsproducerande djur. Användningen av dessa foder kan vara förenad med procedurer för anmälan eller godkännande.

Ändringar av kraven för djurens välbefinnande
Ett nytt krav som gäller djurens välbefinnande är att det ska finnas tillräckligt med kompetent personal på gården. Dessutom ska djurhållaren ge anvisningar och handledning till de personer som deltar i skötseln och hanteringen av djuren.

I tvärvillkoren har det också lagts till krav som rör avhorning av kalvar samt krav för export av levande nötkreatur, får och getter.

Definitionen av grönträda preciserades
Grönträda, dvs. åker som besåtts med frön av ett- eller fleråriga vilt-, ängs- eller gräsväxter, får inte sås enbart med utsäde av spannmål, oljeväxter eller proteingrödor eller med utsädesblandningar av dessa växter. Definitionen har specificerats på grund av den preciserade EU-rättsakten som gäller ekologisk fokusareal.

I fortsättningen får en jordbrukare inte anmäla ett rent havre-, raps- eller klöverbestånd eller ett blandat växtbestånd med dessa grödor som grönträda. Om jordbrukaren lägger till t.ex. en vall- eller ängsväxt i blandningen ska växtligheten godkännas som grönträda.

Träda på ekologisk fokusareal får avslutas först från och med 16.8
Grön- och stubbträda som anmälts som träda på ekologisk fokusareal får avslutas och bearbetas tidigast 16.8 om det på arealen sås vallväxter eller växter som ska sås eller planteras på hösten. Tidigare var det möjligt att avsluta EFA-träda på kemisk väg från och med 15.7. Ändringen beror på den EU-rättsakt om förgröningsstödet som föreskriver att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på EFA-trädor under trädesperioden fram till 16.8.  

Guiden Tvärvillkor 2018

Mer information om tvärvillkoren: 
Livsmedelshygien
Överinspektör Noora Tolin (Livsmedelssäkerhetsverket)
040 196 6475
fornamn.efternamn@evira.fi
Djurens välbefinnande
Överinspektör Taina Mikkonen (Livsmedelssäkerhetsverket)
040 830 8404
fornamn.efternamn@evira.fi
Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Överinspektör Hanna Ketomäki (Landsbygdsverket)
0295 312 429  
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC