Evira: MRSA i svinkött utgör inte risk för konsumenterna i Finland

I Finland förekommer MRSA-bakterien endast sporadiskt i färskt svinkött som säljs i detaljhandeln. I uppföljningen som avslutades vid utgången av 2017 påträffades MRSA i sex procent av de undersökta köttproverna. Det finns inga uppgifter om att MRSA-smitta skulle ha överförts från svinkött till människor i Finland. Genom att hantera köttet på rätt sätt kan man förhindra att bakteriesmitta, till exempel MRSA, överförs till människor.

Hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira har man 2016 och 2017 undersökt förekomsten av den antibiotikaresistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) i svinkött och slaktsvin. I svinproduktionen har MRSA blivit vanligare, men bakterierna överförs sällan till svinkött som säljs i detaljhandeln.

“MRSA i svinkött utgör ingen särskild risk för konsumenten i Finland. Undersökningsresultaten har gett en bekräftelse på att god hygien i slakterierna förebygger att MRSA överförs till svinkött. MRSA kan närmast i form av kontaktsmitta överföras till människan, och av denna anledning är god hand- och kökshygien särskilt viktig när köttet hanteras. Svinkött kräver också ordentlig tillredning. Genom att iaktta dessa försiktighetsåtgärder kan man förhindra överföringen av MRSA- eller någon annan bakteriesmitta som eventuellt finns i köttet”, betonar VMD Leena Räsänen, direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet vid Evira.

I uppföljningen av svinkött påträffades MRSA i sex procent av de undersökta köttproverna. Det fanns 220 prover från färskt, okryddat svinkött som såldes i detaljhandeln, och största delen av köttet var inhemskt. I uppföljningen som gjordes 2015 konstaterades MRSA i tre procent av de undersökta proverna i Finland.

MRSA har blivit vanligare i svinproduktionen

I uppföljningen som avslutades vid utgången av 2017 utredde man också huruvida det hade skett några förändringar jämfört med resultaten från uppföljningen som genomfördes 2009 och 2010 då slaktsvin undersöktes. I denna uppföljning konstaterades MRSA-bakterien i cirka en fjärdedel av de undersökta slaktpartierna. Åren 2016 och 2017 undersöktes 61 slaktpartier. I varje parti togs prover från fem svin.

MRSA-bakterien förekom i 77 procent av de undersökta slaktpartierna. Resultatet ligger på samma nivå som i Europa. Den allt vanligare förekomsten av MRSA-bakterien i slaktsvin är ett internationellt fenomen som har kopplats till bland annat användningen av antibiotika. Alla konstaterade stammar är av den så kallade svin-MRSA-typen som har anpassat sig i synnerhet till svin. Det är svårt att utplåna svin-MRSA, och det finns också få metoder för att förhindra spridningen av denna: den har anpassat sig väl till svin och sprider sig lätt från ett djur till ett annat och från en gårdsbruksenhet till en annan antingen i samband med att djur förflyttas eller med människor.

De som i dag löper störst risk för att smittas av MRSA-bakterien är de som arbetar med svin. I ett projekt som påbörjades 2016 och som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet undersöker man hur människor som jobbar med svin kan skyddas mot MRSA. Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Evira deltar i projektet.

“Ett arbetssätt där god hygien iakttas skyddar både arbetstagaren och svinen mot MRSA-smitta. Genom ett gott sjukdomsskydd för både gårdsbruksenheterna och svinkedjan kan man i sin tur försöka kontrollera och förhindra spridningen av MRSA-smitta. En uppdatering av zoonosstrategin i Finland ska påbörjas, och i samband med denna begrundar man tillsammans med industrin åtgärder för att kunna hantera antibiotikaresistensen”, konstaterar VMD Anna-Liisa Myllyniemi, direktör för mikrobiologiska forskningsenheten vid Evira.

MRSA är bakterien Staphylococcus aureus som är motståndskraftig, dvs. resistent, mot många antibiotika och som kan förekomma på människor hud och näsans slemhinnor. Friska människor och djur drabbas i allmänhet inte av sjukdomen, men den kan dock orsaka infektioner till exempel på söndrig hud eller i operationssår.

De vanligaste mikrobläkemedlen har ingen effekt på MRSA-bakterien, och därför är det svårare än normalt att behandla infektioner som bakterien gett upphov till. En människa eller ett djur som smittats av MRSA men som inte har några symtom kan temporärt vara bärare av MRSA-bakterien. Den relativa andelen av MRSA-typer som förekommer hos svin har ökat bland människor som smittas av MRSA, men andelen är fortfarande mycket liten.

Mer information:
Om förekomsten av bakterien MRSA hos djur och i livsmedel, Zoonoscentret
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s utvärdering av risken att MRSA smittar människan via djur och livsmedel
Frågor och svar om MRSA, Evira
MRSA hos människan, (på finska), Institutet för hälsa och välfärd

Ytterligare information:
avdelningsdirektör Leena Räsänen, Evira, tfn 050 388 6518 
direktör för mikrobiologiska forskningsenheten Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, tfn 0400 287 398

Mer från SLC