Evira: Salmonellaövervakningen av svinfoder är värd kostnaderna

Salmonella är fortfarande ett sällsynt fynd på finländska svingårdar och i svinfoder. Uppskattningsvis färre än tre slaktsvin av tusen bedöms bära på salmonella. De åtgärder som vidtagits i tiotals år i syfte att bekämpa och förebygga salmonellasmitta från foder, svin och svinkött är lönsamma. Det framgår av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Naturresursinstitutets (Luke) undersökning av salmonellarisken som förknippas med svinfoder samt kostnaderna och nyttan av salmonellaövervakningsprogrammet.

Fodren och deras kvalitet är en viktig faktor i livsmedelskedjan. Resultaten visar att riskhanteringsåtgärderna i produktionskedjan för foder och svinkött inverkar på förekomsten av salmonella ända fram till konsumenten. Salmonellaövervakningen av svinfoder och relaterade åtgärder för att förebygga spridning är kostnadseffektiva och till nytta för samhället.

“Undersökningen är den första i Finland som handlar om riskvärdering och salmonellahanteringens kostnadseffektivitet från och med importen av foderämnena och fodertillverkningen. Resultaten av undersökningen kan tillämpas i praktiken framför allt när man bedömer effekten av befintliga metoder för salmonellaövervakning och ändringsbehov samt eventuella följder av ändringarna”, säger professor Pirkko Tuominen, enhetschef på forskningsenheten för riskvärdering vid Evira.

Omfattande analys av produktionskedjan för svin
Utredningen omfattade allt från anskaffning av råvaror för foder till tillverkning och hantering av foder, utfodring av svinen och produktion av svinkött. Förekomsten av salmonella i tillverkningskedjan och hos svinen bedömdes med en serie statistiska modeller.

“I modellen bedömdes salmonella förekomma som mest i mindre än två procent av svinfodret och foderämnena. I uppskattningen ingick också sojakross, som är en vanlig proteinkälla. Hos svinen var förekomsten av salmonella i genomsnitt 0,25 procent och understeg klart den maximala mängden på en procent som eftersträvas i Finland, trots att uppskattningen också inkluderade oupptäckta infektioner”, säger docent Jukka Ranta, forskningsprofessor vid Evira.

Källor till salmonellasmitta hos svin uppskattades också med hjälp av typningsdata för salmonellastammar som isolerats från svin och vilda djur. Fodret uppskattades förklara i genomsnitt cirka en tredjedel av fallen av salmonellasmitta hos köttsvin. Någon exakt uppskattning går ändå inte att göra, eftersom de övriga smittkällorna är mycket osäkra och smittfall är sällsynta.

Bekämpningen av salmonella ekonomiskt lönsam
I kostnad-nytta-analysen av salmonellaövervakningen beaktades både kostnaderna för salmonellaförebyggande åtgärder och kostnaderna orsakade av salmonellafynd utifrån information från 2013. Kostnaderna för den nuvarande salmonellaövervakningen jämfördes med ett alternativ med mindre övervakning och färre förebyggande åtgärder än i nuläget, samt inga bekämpningsåtgärder trots att salmonella observerats i fodret. Då skulle också antalet salmonellafall i djur och människor öka. De förebyggande kostnaderna vid importen och tillverkningen av foder samt på svingårdarna uppskattades då uppgå till totalt 1,8 - 3,0 miljoner euro om året.

“I nuläget är kostnaderna för salmonellaövervakning, förebyggande åtgärder, foder som smittats med salmonella och nödvändiga saneringsåtgärder samt människors insjuknande totalt cirka 4,1 - 5,4 miljoner euro om året. I den alternativa situationen utan salmonellaövervakning av fodret skulle förekomsten i fodret vara högre och antalet smittfall hos svinen skulle öka med upp till 12 procent. Kostnaderna kunde för sin del bli upp till sju gånger högre, i genomsnitt cirka 34 miljoner euro om året”, konstaterar docent Jarkko Niemi, forskningsprofessor vid Luke.

Salmonella bland de svåraste sjukdomarna man kan få av livsmedel i Finland
Med hjälp av en modell som tagits fram i samband med undersökningen uppskattades hur stor del av fallen av salmonellasmitta i Finland som ursprungligen orsakats av svinfoder.

Enligt uppskattningen kan cirka fem procent av de 300 - 400 fallen av salmonellasmitta som finländare drabbas av i hemlandet årligen anses ha sin förklaring i svinfoder. Uppskattningen grundar sig delvis på typerna av salmonellabakterier som isolerats från patienter som smittats.

Allt som allt registreras 2000 fall av salmonellasmitta hos människor i Finland årligen. När kostnaderna för fallen av salmonellasmitta hos människor i Finland beräknades beaktade man utöver kostnaderna för det akuta insjuknandet också kostnaderna för följdsjukdomar. 

I rapporten undersökte forskningsenheten för riskvärdering vid Evira sannolikheten för att foder skulle sprida salmonellasmitta till svin i Finland samt hur kraven som ställs på det befintliga övervakningsprogrammet påverkar förekomsten av smittfall. Luke studerade hur kostnaderna för salmonellaövervakningen påverkar foderbranschen samt vilken nytta övervakningen medför i form av lägre kostnader för sjukdomsbekämpning och sjukkostnader.

Mer detaljerad information om bedömningen av salmonellaövervakningen finns i undersökningsrapporten. I rapporten ingår en sammanfattning på svenska.
Risk assessment and cost–benefit analysis of Salmonella in feed and animal production 

Ta också del av följande referentgranskade vetenskapliga publikationer:
Välttilä, V., Ranta, J., Rönnqvist, M., Tuominen, P.
Bayesian model for tracing Salmonella contamination in the pig feed chain. Food Microbiology 2017.

Rönnqvist, M., Välttilä, V., Ranta, J., Tuominen, P.
Salmonella risk to consumers via pork is related to the Salmonella prevalence in pig feed. Food Microbiology 2017.

Läs mer om salmonella(THL) 

Ytterligare information:
EVIRA:    
forskningsprofessor Jukka Ranta, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 489 3374
enhetschef Pirkko Tuominen, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 0400 211 624

Luke:                
forskningsprofessor Jarkko Niemi, bioekonomi och miljö, tfn 0295326392

Mer från SLC