JSM: Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2019

Livsmedelsverket inleder verksamheten vid ingången av 2019. Vid årsskiftet träder i kraft bland annat livsmedelsmarknadslagen, ett nytt aktielägenhetsregister införs och de nya fiskeområdena börjar fungera.

Nya Livsmedelsverket  inleder verksamheten

Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster slås samman till ett nytt ämbetsverk, Livsmedelsverket, som inleder verksamheten den 1 januari 2019. Verket som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki. Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd samt gödselfabrikat, foder, växtskyddsmedel, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruk. Verket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är EU:s utbetalande organ som administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Ytterligare information:

Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62420, kirsi.heinonen(at)mmm.fi

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 02951 62244, johanna.wallius(at)mmm.fi

 

Livsmedelsmarknadslagen träder i kraft

Syftet med lagen är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste positionen i livsmedelskedjan. Handeln med livsmedel kommer att övervakas av en livsmedelsmarknadsombudsman vars tjänst placeras vid det nya Livsmedelsverket.

Lagen ska ge producenter möjlighet att få skriftliga avtal om försäljning av jordbruksprodukter. Målet är att inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel förhindra oskäliga villkor och förfaranden som strider mot god affärssed eller annars är otillbörliga mot en annan part. I lagen finns också bestämmelser om en livsmedelsmarknadsombudsman.  Ombudsmannen kan ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed. Vidare ska ombudsmannen övervaka att aktörerna följer lagens krav och förbud.

Ytterligare information:

Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 050 318 8948, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi


Ändringar i systemet för ersättningar för djurens välbefinnande

De åtgärder och åtgärdernas basnivåer i systemet för ersättningar för djurens välbefinnande ska förenklas till vissa delar 2019. De krav som inte direkt utgör en grund för den ersättningsnivå som tillämpas eller som redan annars hör till god skötsel av djur ska slopas. De krav som inte längre gäller för miniminivåerna ingår fortfarande i den övriga nationella lagstiftningen som övervakas på samma sätt som tidigare.  Ändringarna förtydligar och förenklar villkoren för ersättningarna för djurens välbefinnande och samtidigt också hela systemet.

Ytterligare information:

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 16 1240, suvi.ruuska(at)mmm.fi


Uppgifterna om aktielägenheter ska registreras i ett nytt register

Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019. Nästa år införs ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Ytterligare information: 

Susanna Paakkola, förvaltningsråd, tfn 02951 62448, susanna.paakkola(at)mmm.fi

https://osakehuoneistorekister...

Den 1 januari 2019 öppnar Patent- och registerstyrelsen (PRH) en ny e-tjänst för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Anmälningar på papper används inte längre och etableringsanmälningarna görs i fortsättningen bara på elektronisk väg. Läs mera: Patent- och registerstyrelsen


Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverket

Bestämmelserna har ändrats på grund av det nya Livsmedelsverket - förvaltningsområdets ICT-tjänster övergår till Livsmedelsverket. Bestämmelserna ska också göras smidigare genom att modernisera lagen och förordningarna.

Även de nya avgiftsförordningarna träder i kraft vid årsskiftet. Kundpriserna kommer dock inte att höjas. Vissa priser går att sänka till följd av en god utveckling av produktiviteten och nättjänsterna. I förordningen om Lantmäteriverkets avgifter ingår också bestämmelser om det nya bostadsdatasystemet. Den första delen av systemet som tas i bruk är aktielägenhetsregistret, avgifter som tas ut för prestationerna.

Avgiftsförordningarna:

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (mer information: Leo Olkkonen)

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet (mer information: Leo Olkkonen)

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (mer information: Timo-Ville Nieminen)

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019 (mer information: Timo-Ville Nieminen)

Ytterligare information:

Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62300, leo.olkkonen(at)mmm.fi

Timo-Ville Nieminen, tfn 02951 62379, timo-ville.nieminen(at)mmm.fi


Fiskeområdena inleder verksamheten

De nya fiskeområdena inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Till uppgifterna hör bland annat att planera hållbar användning och förvaltning av fiskresurser, att ta fram och genomföra en plan för nyttjande och vård samt att följa upp planens effekter, att informera om användningen och förvaltningen av fiskresurserna samt att organisera fiskeövervakningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställde den 12 december 2017 fiskeområdenas nya gränser. Närings-, trafik- och miljöcentralerna sammankallar fiskeområdenas första stämma genast i början av 2019.

Mer information om fiskeområdena och möteskallelserna från och med 2.1.2019:

Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats: 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet

Mer från SLC