JSM: Ansökan i anslutning till projekt som gäller Nationella skogsstrategin, bioekonomiska strategin och anpassningen till klimatförändringen har inletts

Målet är att producera information och praktiska verktyg för förankringen av strategierna. Nu är målet att hitta projekt som bland annat främjar iakttagandet av skogsbruket vid planläggningen, uppföljningen och skyddandet av skogarnas biologiska mångfald, anpassningen till klimatförändringen samt piloteringen av naturnära tjänster.

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser en öppen ansökan för projekt som stödjer Nationella skogsstrategin, planen för anpassningen till klimatförändringen och bioekonomiska strategin. 

Ministeriet finansierar nya ansökningar med ca 500 000 euro år 2018. Målet är att finansiera ca fem projekt som kan variera mellan ett och tre år. Fleråriga projekt kan eventuellt finansieras även under 2019-2020, ifall statsbudgeten anvisar nödvändiga medel för ändamålet. Konsortieprojekt är att föredra eftersom temana kräver omfattande och täckande samarbete. Ansökningstiden går ut den 20 mars.

Prioriterade områden
• Skogar och planläggning
• Uppföljning och skydd av skogarnas biologiska mångfald
• Verktyg för och uppföljning av väder- och klimatriskhantering inom bioekonomin
• Mervärde ur naturvärden -pilotprojektet för ekosystemstjänster

Anvisningar och ansökningsblankett (på finska): mmm.fi/kms

Ytterligare information:
Katja Matveinen, specialsakkunnig, tfn 02951 62287
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC