JSM: Användning av formaldehyd som fodertillsats slutar, salmonellafrihet garanteras på andra sätt

Formaldehyd får inte längre användas som fodertillsats efter att en ny EU-förordning har trätt i kraft den 28 februari 2018. Formaldehydbehandling har visat sig vara en effektiv metod att garantera säkerheten hos salmonellasmittade foderämnen innan de levereras till foderanläggningar och gårdar. Nolltolerans mot salmonella gäller även i framtiden.

Formaldehyd har använts främst vid behandling av raps och soja som importeras för användning som proteintillsats i foder. Tillstånd till formaldehydbehandling har beviljats av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Årligen har cirka 3-8 procent av de importerade raps- och sojapartierna behandlats med formaldehyd.

Tillsatsämnen ska godkännas på EU-nivå. Finland röstade för användning av formaldehyd som tillsatsämne, men majoriteten av medlemsstaterna understödde beslutet om att inte godkänna ämnet som fodertillsats. Beslutet motiverades med arbetarskyddsrisker. Vid rengöring av foderämnen ska i fortsättningen användas i första hand preparat som bygger på andra ämnen, till exempel myrsyra.

– Nu efterlyses produktutveckling för att komma med nya effektiva preparat som kan användas för rengöring av foder, säger specialsakkunnig Eeva Saarisalo på jord- och skogsbruksministeriet.
Diskussionen om alternativa metoder pågår som bäst med foderindustrin. Också alternativ som baserar sig på upphettning utreds.

– Bekämpning av salmonella är en högprioriterad fråga inom foder- och husdjurssektorn i Finland. När det gäller rent foder har vi de hårdaste kraven i EU. Vi har nolltolerans mot salmonella och denna princip gäller även i framtiden, betonar avdelningschef Minna-Mari Kaila på jord- och skogsbruksministeriet.

Salmonella hör till de mest allmänna smittämnen som orsakar matförgiftning i hela världen och är ett stort folkhälsoproblem i många länder. Finland har arbetat för att hålla landets livsmedelskedja helt salmonellafri. En central åtgärd i detta arbete är att undersöka och vid behov rengöra importerade foderämnen innan de levereras till foderanläggningar och husdjursgårdar. Nolltolerans mot salmonella var också en av de viktigaste grunderna för att Finland vid anslutning till Europeiska gemenskapen fick extra nationella garantier i fråga om ägg, fjäderfä-, nöt- och griskött.

Närmare information:
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
Eeva Saarisalo, specialsakkunnig, tfn 040 197 0191, eeva.saarisalo(at)mmm.fi
EU-förordning: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/183/oj

Mer från SLC