JSM: Även små aktörer kan minska matsvinn genom livsmedelsdonationer

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har tagit ställning till matdonationer och föreslagit ett förenklat system som säkerställer den donerade matens livsmedelssäkerhet. Det system som EFSA rekommenderar har redan i flera års tid tillämpats i Finland. Målet är just att förenkla mathjälpsverksamheten och minska matsvinnet.

Enligt EFSA:s meddelande den 7 november är målet att även små affärer och restauranger ska få det lättare att donera mat och på det sättet minska matsvinnet. I nuläget är det bara en liten del av den ätbara överblivna maten som doneras bort i EU. EU:s nya avfallslagstiftning som trädde i kraft i maj 2018 ger vägledning för hur EU-länderna ska följa upp och minska matsvinnet längs hela matkedjan. Enligt EFSA:s nya system ska aktörerna i livsmedelskedjan vara medvetna om riskerna för livsmedelssäkerheten, men små aktörer behöver inte komma med detaljerad information.

– Matsvinn eller ätbar mat i soptunnan är ohållbart slösande av resurser. Trygga matdonationer är ett sätt att minska svinnet, säger Sebastian Hielm som arbetar som livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet.

– EFSA:s ställningstagande är ett nytt bevis på matsvinnets aktualitet. För att åstadkomma effektfulla förändringar behöver vi alla europeiska aktörers satsning och de officiella instansernas stöd.

I Finland har vi tillämpat Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisning för mathjälp från år 2013 som uppdaterades 2017, på matdonationerna. Syftet med denna anvisning är att se till att matdonationerna är trygga samt att precisera handlingssätten och ansvarsfrågorna i samband med mathjälp. Förutom de aktörer som donerar mat, såsom livsmedelsföretag, svarar också välgörenhetsorganisationer och -sammanslutningar för säkerheten hos den donerade maten. Det primära syftet med Eviras anvisning är också att främja verksamheten så att matsvinnet minskar. I praktiken har mathjälpen ur myndighetssynvinkeln jämställts med slutkonsumentens ställning.

Ytterligare information:

Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tfn 0295 16 2305, sebastian.hielm(at)mmm.fi

EFSA:s pressmeddelande 7.11.2018
Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning: Livsmedel som levereras för mathjälp

Mer från SLC