JSM: Det finns både vilja och metoder för naturvård i ekonomiskogar

Aktörer som betjänar skogsägare har redan länge utvecklat arbetssätt som bidrar till att trygga vattenskyddet och skogarnas biologiska mångfald. Under de senaste tre åren har detta arbete utvecklats i Finlands skogscentrals, MTK:s, Skogsindustrin rf:s, Tapios och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt Monimetsä som har skapat praktiska verktyg för naturvården samt integrerat nuvarande metoder i det vardagliga arbetet i skog.

- Projektet ska främja de åtgärder som tryggar mångfalden och vattenskyddet samt se till att markägare erbjuds råd och andra tjänster som ligger i linje med deras mål, säger Katja Matveinen som arbetar som specialsakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet och som svarat för projektledningen.

Tillsammans med skogsexperterna har det tagits fram nya verksamhetsmodeller som är förenliga med de nya rekommendationerna för skogsvård. Dessa modeller hjälper skogsägare och skogsexperter att komplettera verktygen för skogs- och naturvården med metoder som bidrar till hållbarheten i skogsanvändningen och förbättrar naturvårdens standard. Verksamhetsmodellerna och de nya kostnadseffektiva naturvårdande metoderna har också testats i praktiken under en bred utbildningsturné. 

I år har det ordnats sammanlagt 21 Monimetsä-utbildningar i olika delar av landet, deltagarantalet var över 700. Skogsägare betjänas nu av en stor grupp aktörer som känner till vad såväl deras arbetsgivare som skogsägare förväntar sig när det gäller arbetet med naturvården i ekonomiskogar. 

I fortsättningen tar skogsexperterna mer djupgående än tidigare reda på skogsägarnas mål i miljöfrågor till exempel i samband med planeringen av virkeshandel.  Skogsägare kan också själva ta upp till diskussion naturvårdande åtgärder som rör avverkning och vårdarbeten med hjälp av en kontrollista och ett rådgivningsverktyg som utarbetats i samband med projektet. 

- Projektdeltagarna vill uppmuntra skogsägare att berätta om sina önskemål om skogsvården. Vi lyssnar nu skogsägare väldigt uppmärksamt och vill ge dem möjlighet att välja mellan olika alternativ, säger skogsexpert Tiina Salminen vid skogsvårdsföreningarnas servicebyrå. Salminen deltog också i utbildningsturnén. 

Ny geografisk information hjälper också skogsexperterna att finna platser i terrängen som enligt rekommendationerna behöver större naturvårdande satsningar. 

- Öppen geografisk information förbättrar väsentligt naturvårdens effekter, säger Riitta Raatikainen, ledande sakkunnig i naturvård vid Finlands skogscentral.  

- Det finns en tydlig efterfrågan på materialet bland aktörerna. Nu har det skapats en karttjänst som ger skogsvårdsplanerare råd i användningen av materialet och integrationen i deras egna system.

Ytterligare information:
Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2287, fornamn.efternamn@mmm.fi 
Riitta Raatikainen, ledande sakkunnig i naturvård, Finlands skogscentral, tfn 050 314 0440, fornamn.efternamn@metsakeskus.fi 
Lauri Saaristo, ledande sakkunnig, Tapio Oy, tfn 040 573 9168, fornamn.efternamn@tapio.fi

Mer från SLC