JSM: ​E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet främjar certifiering av naturprodukter som ekologiska genom att utveckla en e-tjänst där skogsägare kan ange att de vill uppfylla kraven på certifierad ekologisk produktion. Tjänsten är klar för användning år 2019.

E-tjänsten som gäller åtaganden för ekologisk produktion i skogsområden är en integrerad del av Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Tjänsten stödjer utvecklingen i hela naturproduktbranschen. För skogsägaren är det ett enkelt sätt att visa att hen vill åta sig att följa bestämmelserna om ekocertifierade naturprodukter. Via tjänsten kan plockare och köpare ladda ner och skriva ut kartor över områden med ekocertifierade naturprodukter. För att nå skogsägare försöker man hitta nya tillvägagångssätt tillsammans med aktörer i skogs- och naturproduktbranschen. Tjänstens detaljerade funktioner ska planeras tillsammans med flera aktörer i naturproduktbranschen hösten 2018. 
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tycker att det är viktigt att ekocertifieringen och naturproduktbranschen drivs framåt. Branschen som använder sig av förnybara rena naturresurser skapar tillväxt i hela landet och har stor exportpotential. Ministern uppmuntrar skogsägare att använda den nya tjänsten på  MinSkog.fi. 

- Den nya e-tjänsten hjälper naturproduktbranschen att utveckla sig och ökar vetskapen om skogsägarnas valmöjligheter. Ägarna bestämmer om vården och användningen av sina skogar och tar således också beslut om ekocertifieringen. En stor del av de privata skogarna uppfyller redan fullständigt kraven på ekologiska produkter, dvs. det är enkelt för skogsägare att göra ett åtagande för certifierad ekologisk produktion, säger Leppä.

Den nya tjänsten stödjer Livsmedelssäkerhetsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsyn över ekologisk produktion och lättar den administrativa bördan. Tjänsten bidrar också till att trygga ekoprodukternas tillförlitlighet och ursprung. Ekocertifikat är viktiga i synnerhet för export.

Målet är att öka inkomstmöjligheterna och kunskapen
I ett ekoområde får man enligt allemansrätten plocka bär och svamp som uppfyller kraven på ekologiska produkter. För en markägare kan ett sådant område ge nya möjligheter till inkomster, till exempel genom avtal som gäller att tappa björksav eller att plocka sprängticka eller grankåda.
Skogsägarnas kunskaper om naturprodukter och produkternas produktionspotential fördjupas också genom Finlands skogscentrals och Naturresursinstitutets gemensamma projekt Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin. I framtiden är det möjligt för skogsägare att med hjälp av arbetsobjektfunktionen på tjänsten MinSkog.fi meddela sitt intresse för ett lämpligt objekt och hitta avtalspartner i naturproduktbranschen.

Den globala marknaden för ekolivsmedel och ekologiska skönhetsprodukter håller på att växa och ekocertifierade naturprodukter är särskilt efterfrågade inom export. Den nya tjänsten förbättrar verksamhetsbetingelserna i synnerhet för företag som förädlar vilda bär. 

Mer information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516  2868
Niina Riissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2339 (MinSkog.fi)
Tero Tolonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 3226 (lagstiftning som gäller naturprodukter)

Mer från SLC