JSM: Effektivare bekämpning av spansk skogssnigel och andra skadliga arter

Spansk skogssnigel har orsakat skada i trädgårdar och på odlingar. Nu vill man genomföra effektivare åtgärder för att snigeln inte ska sprida sig i synnerhet med marksubstanser, plantor och övriga handelsträdgårdsprodukter. Det finns också många andra skadliga arter, till exempel vresros, blomsterlupin och nordamerikansk jordekorre, som är nya arter som ska bekämpas och som föreslås tas upp i förteckningen över främmande arter.

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En invasiv främmande art betraktas som särskilt skadlig om den hotar naturens biologiska mångfald. 

Förslag till en ny förteckning över främmande arter på remiss
Förslaget till en ny nationell förteckning över invasiva främmande arter sändes på remiss i dag den 27 februari 2018. I förteckningen tas upp nya skadliga arter som man inte vill låta spridas i Finland. Bland dessa nya skadliga arter finns nio främmande växtarter och tre djurarter samt en ny djurartsgrupp. Bestämmelser om förteckningen finns i statsrådets förordning som är planerad att träda i kraft sent på våren 2018.

Förutom spansk skogssnigel ska i förteckningen tas upp sådana nya arter som  leopardgroda och långbensgroda samt  jordekorrar som är en ny djurgrupp. Att flytta över groddjur från ett land till ett annat ökar risken för allvarliga sjukdomar hos de ursprungliga grodarterna. Om nordamerikanska jordekorrar kommer ut i naturen kan de riskera naturens biologiska mångfald till exempel genom att äta upp landhäckande fåglar eller att försöka tränga undan de ursprungliga arterna.

De nya skadliga växtarterna som ska införas i förteckningen är sandlupin, hampstånds, hybridslide, parkslide, jätteslide, vattenpest, blomsterlupin, vresros och apelsinbalsam.

Sandlupin, hampstånds, hybridslide och apelsinbalsam har ingen stor spridning i Finland och därför är det både enklare och billigare att bekämpa dem nu. Parkslide, jätteslide, vattenpest, blomsterlupin och vresros har däremot redan stor utbredning i Finland. Det är dock fortfarande viktigt och också möjligt att minska de negativa effekterna av dessa växter.

I den nationella förteckningen kan tas upp arter som kan skada vilt levande arter eller riskera människors säkerhet eller hälsa. De arter som finns med i förteckningen får inte föras in till Finland eller födas upp/odlas eller säljas här. Arterna får inte heller släppas ut i miljön.

Sällskapsdjur får hållas kvar
Vissa av de djurarter som ingår i förteckningen hålls för närvarande som sällskaps- och hobbydjur. Djur som man haft som sällskapsdjur innan förteckningen har trätt i kraft får hållas tills de dör en naturlig död. Ägarna ska dock se till att djuren inte förökar sig eller kommer ut i miljön.

I den gällande förteckningen ingår också varghund som avser hybrider mellan tamhund och varg i de fyra första generationerna. För tillfället är det förbjudet att ta in varghundar till Finland. Enligt förslaget är det också förbjudet att föda upp, sälja eller ha varghundar som sällskapsdjur. För varghundar gäller alltså desamma begränsningarna som för övriga skadliga främmande arter. Målet med förslaget är att hålla vargstammen genetiskt ren.

Den gällande förteckningen trädde i kraft vid ingången av år 2016. Efter uppdateringen innehåller förteckningen 16 arter, åtta artgrupper och en hybrid. Hos oss gäller alltså den nationella förteckningen och unionsförteckningen över invasiva främmande arter. I unionsförteckningen ingår just nu 49 arter.

Den nationella förteckningen har tagits fram av en expertgrupp tillsammans med myndigheter, forskningsinstitut och frivilligorganisationer. Båda förteckningarna ses över och kompletteras efter behov.

Kommentarer om förslaget till en ny nationell förteckning över invasiva främmande arter kan lämnas på Lausuntopalvelu.fi: http://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=6b8926df-0985-4df8-b8f4-698470e53509

Ytterligare information:

Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2456, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [pekka.kemppainen]
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [johanna.niemivuo-lahti], anträffbar från och med den 5 mars

Portalen för främmande arter: www.vieraslajit.fi  

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

Unionsförteckningen över invasiva främmande arter (på finska):
Förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse 

Invasiva främmande arter (EU)

Mer från SLC