JSM: En ändring av EU-förordningen möjliggör övervakning som grundar sig på satellitteknik

Fortgående analysering av satellitbilder, dvs. administrativa kontroller, kommer småningom att bli möjligt som övervakningsmetod för jordbrukets arealstöd. Metoden är ett alternativt sätt att ersätta fysiska kontroller på plats. EU-kommissionen har ändrat förordningen om övervakning, och en regeringsproposition som gör det möjligt att använda den nya tekniken vid övervakning bereds just nu.

Ett pilotförsök med systemet görs snarast möjligt och målet är att få det i bruk i större omfattning i Finland när den nya EU-programperioden börjar år 2021. 

Administrativa kontroller undanröjer inte övervakningsskyldigheten i samband med EU:s stödsystem, men ger möjlighet till en ny approach i saken. Användningen av fjärrstyrda drönare och av geotaggade foton tillåts också som ett alternativt övervakningssätt med början i år.

Finland har redan länge i Bryssel tagit upp problem i anknytning till åkerövervakningen. Saken var framme första gången redan 2006/2007, då den digitaliserade arealens ställning som av förvaltningen godkänd areal slopades i och med att man övergick till gårdsstöd. Från och med denna tidpunkt har saken aktivt främjats under flera ministrars mandattid.

”Den nu gällande EU-förordningen och den inhemska beredningen i samband med den är ett bra exempel på hur långsiktig EU-påverkan ger resultat. De föregående ministrarna samt Landsbygdsverkets och ministeriets sakkunniga ska ha ett stort tack för detta”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Han påminner om att uppluckrandet av övervakningen med metoder av typen administrativa kontroller är en del av regeringens spetsprojekt för att avveckla normer.

Vid administrativa kontroller utnyttjas data från Sentinel-satelliterna eller annat material av motsvarande nivå. Administrativa kontroller definieras i förordningen som en övervakningsmetod, där villkoren för stödberättigande, åtaganden eller andra skyldigheter granskas och analyseras regelbundet, till dess slutsatser om grunderna för stödutbetalningen kan dras.

Medlemsstaten kan inleda de administrativa kontrollerna stegvis. Om man inte genom administrativa kontroller får tillräcklig säkerhet om huruvida en odlare är berättigad till stöd, ska annat lämpligt bevismaterial användas, inklusive de tilläggsuppgifter som odlaren lämnar in (t.ex. geotaggade foton) och fysiska kontroller på plats.  Om det med stödberättigande, åtaganden eller andra skyldigheter sammanhänger sådana krav som är relevanta för utbetalningen av stödet och som inte kan kontrolleras administrativt, ska de kontrolleras på plats.

I och med administrativa kontroller kan man avstå från övervakningsskyldigheten på fem procent i sådana stödsystem där administrativa kontroller kan användas. Också åläggandet att utöka övervakningen till följd av fel minskar, liksom också de förnyade övervakningar som orsakas av ”gult kort”.

Administrativa kontroller riktas årligen på alla som ansöker om stöd och resultatet analyseras utgående från ett systematiskt, fortlöpande och omfattande bildmaterial.

Länk till förordningen

Mer information:

Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2352

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2356

Sari Putkiranta, enhetschef, Landsbygdsverket, tfn 029 531 2382

Ledande sakkunnig på geodata Åke Möller, Landsbygdsverket, tfn 029 531 2330

Mer från SLC