JSM: Enkätundersökning: Kommuner beaktar näringsmässig kvalitet vid upphandlingar - tillämpningen av övriga kriterier för ansvarsfullhet går försiktigt framåt

Största delen av aktörerna tillämpar näringskriterierna för ansvarsfullhet när de konkurrensutsätter offentliga upphandlingar av livsmedel, visar Motivas färska enkätundersökning. Även vid kriterierna för djurs välbefinnande läggs vikt. Till följd av detta har man till exempel börjat använda mer inhemskt broilerkött. Den av jord- och skogsbruksministeriet beställda enkäten syftade till att kartlägga inhemska livsmedels användningsgrad och tillämpningen av kriterierna för ansvarsfullhet vid kommunala och statliga livsmedelsupphandlingar.

Genom enkäten undersöktes hur offentliga kök tillämpar kriterierna för ansvarsfullhet i fråga om miljö, djurens välbefinnande, näringskvalitet och livsmedelssäkerhet. Vidare undersöktes hur näringsrekommendationerna följs när det gäller beslut om upphandlingar i kommuner eller inom måltidstjänster. Enkäten innehöll också frågor om andelen närproducerad och ekologisk mat inom måltidstjänsterna och i kommunernas strategier samt om uppföljningen av matsvinn. Avsikten var också att få jämförande information mot en liknande enkät från år 2016 samt information om hur statsrådets principbeslut 2016 har påverkat offentliga livsmedelsupphandlingar.

Enkäten sändes i maj-juni till 334 personer med ansvar för måltidstjänster inom den offentliga sektorn. Antalet svarspersoner var sammanlagt 119, dvs. 36 procent.

Kriterierna för näringsmässig kvalitet var de mest tillämpade kriterierna. Av de övriga kriterierna kom djurens välbefinnande klart före kriterierna för socialt ansvar och miljö. Enkäten gav vid handen att marknadsdialoger om ansvarsfullt producerade livsmedel är än så länge rätt sällsynta. Om produkter av animaliskt ursprung har beställarna och leverantörerna dock inlett en proaktiv dialog. Att följa upp hur kriterierna uppfylls under avtalsperioden har enligt enkäten skett sporadiskt.

- Kommunerna håller på att vakna upp, men de måste kunna göra bättre. Principbeslutet om ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar har visat sig vara ett fungerande verktyg, men allt flera kommuner borde börja tillämpa kriterierna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Därför har ministeriet beslutat anställa en person som fullständigt kan koncentrera sig på att främja ansvarsfulla upphandlingar.

Den specialsakkunniga ska medverka i att genomföra den livsmedelspolitiska redogörelsen samt planera och organisera en landsomfattande turné som gäller hållbara upphandlingar av livsmedel. Målet är att inverka på upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster i kommuner och bidra till att tillämpa ansvarsfullhetskriterierna.

Kriterierna hjälper att höja graden av inhemskt ursprung
Graden av inhemskt ursprung hos broilerkött är högre jämfört med resultaten från den föregående enkäten. Graden av inhemskt ursprung hos gris- och nötkött, mjölk, potatis och hönsägg har hållit en hög nivå. Enligt resultaten från enkäten ska man handla mer särskilt inhemsk fisk och inhemska grönsaker.

Nu serveras det dubbelt mer vegetarisk mat jämfört med förra enkäten. Konsumtionen av rött kött har minskat påtagligt. Att följa upp matsvinnet inom de offentliga måltidstjänsterna är klart vanligare.

- Värdet av våra offentliga livsmedelsupphandlingar uppgår till 350 miljoner euro. Det är faktiskt viktigt att vi funderar på vilka kriterier vi använder vid upphandlingarna. Matval påverkar direkt miljöbelastningen, djurens välbefinnande, hälsa och sysselsättning. Det går bara inte att förbise eller glömma bort dessa effekter, påpekar Leppä.

Enligt statsrådets principbeslut 2016 ska man vid statliga livsmedelsupphandlingar särskilt beakta goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerheten. År 2017 publicerades handböcker om ansvarsfull upphandling av livsmedel och närmat. Runt om i landet utbildade man därutöver personer med ansvar för måltidstjänsterna. Hösten 2017 levererade ministeriet också handböckerna och en modell för fullmäktigemotioner till alla kommunala beslutsfattare.

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Elina Ovaskainen, sakkunnig, Motiva, tfn 040 774 9390, elina.ovaskainen(at)motiva.fi

Upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom den offentliga sektorn - sammanfattning av enkäten (på finska)

https://mmm.fi/ruoka

Mer från SLC