JSM: EU-stöd för misslyckad höstsådd

Regeringen fastställde i dag den 28 mars 2018 storleken av EU-stödet per hektar som betalas jordbrukare för de förluster som följde av översvämningar och kraftiga regn i höstas. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 euro per hektar.

Stödets storlek ses över vid  behov när den slutliga totala arealen som ger rätt till stöd klarnar. I stöd kan betalas högst 1,08 miljoner euro. Utbetalningen sker senast den 30 september 2018.

Det ovanligt svåra vädret försvårade odlingen, skörden och höstsådden i Finland och i de baltiska länderna under vegetationsperioden och hösten 2017. Europeiska kommissionen utfärdade den 23 januari 2018 en förordning om stöd till jordbrukare i Litauen, Lettland, Estland och Finland. I början av mars skickade Finland efter statsrådets fastställelse ett meddelande till EU-kommissionen om verkställighet av stödet.  

Stödet kräver att minst 30 procent av arealen är osådd eller fördärvad
Stöd beviljas jordbrukare vars mark var otillgänglig för höstsådd eller vars arealer för höstsådd gick förlorade på grund av översvämningar och kraftiga regn i augusti-oktober 2017. Villkoret för stödet är att de osådda eller förstörda arealerna utgör minst 30 procent av jordbrukarens totala areal för höstsådd.

Enligt Finlands meddelande till Europeiska kommissionen betraktas som total areal den areal av jordbrukarens arealer för höstgrodor som var störst under åren 2015 - 2017. Höstgrödor är höstvete, höstspeltvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn, hösthavre, höstrybs och höstraps. Utifrån Meteorologiska institutets regnstatistik riktas stödet till hela Finland. 

På storleken av den areal som ger rätt till stöd inverkar bland annat den sökta arealen, arealerna som godkänts vid övervakningen och vissa gällande miljöavtalsarealer. Ett ytterligare krav är att jordbrukaren inte fått något annat nationellt stöd, försäkringsersättning eller med Europeiska unionens finansieringsandel finansierat stöd för samma förlust.

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356, juha.palonen(at)mmm.fi
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi
 
Europeiska kommissionens förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare på grund av översvämningar och kraftiga regn i vissa områden i Litauen, Lettland, Estland och Finland

Statsrådets allmänna sammanträde 8.3.2018 (på finska)

Statsrådets beslut 8.3.2018 (på finska)

Mer från SLC