JSM: Finland och Sverige förenar sina krafter för att öka export av livsmedel

Sverige har tagit ett historiskt steg i utvidgning av samarbetet inom livsmedelsexport.  Samarbetet mellan myndigheter och exportfrämjande organisationer backar upp båda ländernas mål att i betydande grad öka livsmedelsexporten, skapa nya marknader och förbättra Finlands och Sveriges konkurrenskraft jämfört med de europeiska grannländerna. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade en samarbetsplan för livsmedelsexport på Hanaholmen i Esbo onsdagen den 18 april 2018.

- När vi tog fram den här samarbetsplanen, hade vi målet att identifiera sådana gemensamma styrkor som ger oss fördelar på världsmarknaden för mat och dryck. Livsmedels- och konsumentsäkerheten håller en hög standard i båda länderna. Vi har båda ett bra läge vad gäller djur- och växtsjukdomar och vi delar samma värdegrund särskilt i fråga om djurens välbefinnande och låg användning av mikrobläkemedel, betonade minister Leppä.

Rena naturliga råvaror, tillvaratagande av naturprodukter och en hög innovationsgrad i livsmedelsbranschen är faktorer som också är gemensamma för Finland och Sverige. Att samarbeta för att underlätta export av blåbärs- och lingonprodukter till Kina är ett av de första stegen.

- Sett ur ett världsperspektiv är båda länderna små aktörer på livsmedelsmarknaden. Att ha framgång på tillväxtmarknaden bygger på att våra livsmedel är högkvalitativa, säkra och står för höga etiska värden.  Genom att samarbeta kan länderna dra nytta av varandras kompetens och nätverk samt utmärka sig i konkurrensen, säger Hentriikka Kontio, veterinärråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

Aktörer inom offentlig sektor och företag samverkar
- Finland har satsat stort på export under de senaste åren. Planen om Finlands och Sveriges exportfrämjande samarbete ger nya möjligheter att agera tillsammans, skapa nya exportmarknader och öka exportmängderna, sade minister Leppä i sitt tal.

Finland främjar livsmedelsexporten genom samarbete mellan deltagarna i Business Finlands program Food from Finland, Livsmedelsverkets exportteam och jord- och skogsbruksministeriet. I fortsättningen ska de finska och svenska exportfrämjande organisationerna möta regelbundet för att utbyta information och erfarenheter och för att ta beslut om gemensamma åtgärder.

År 2018 ska båda ländernas exportfrämjande organisationer ordna bland annat ett gemensamt evenemang för inköpare, Nordic Food Business Days, i Hongkong. Möjligheter till samarbete söks också inom logistik, till exempel i form av gemensamma containertransporter. För att skapa nya marknader kartlägger man möjligheterna att starta en gemensam e-handel som ska tjäna finska och svenska företag. Ytterligare ska myndigheter som bereder exporttillstånd utbyta information och bästa praxis. 

Ytterligare information:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 731 2260, hentriikka.kontio(at)mmm.fi
Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424
Esa Wrang, direktör för livsmedelssektor, Food from Finland, Business Finland, tfn 040 024 3076, esa.wrang(at)businessfinland.fi
Thimjos Ninios, enhetsdirektör, Livsmedelssäkerhetsverket/Evira Export, tfn 040 194 2446, thimjos.ninios(at)evira.fi

Mer från SLC