JSM: Finlands initiativ om ett internationellt år för växtskydd 2020 ser ut att realiseras

I mitten av december ska FN ta beslut om att år 2020 fira det första internationella året för växtskydd (International Year of Plant Health, IYPH). Temaåret bygger på Finlands initiativ som fått brett stöd från olika delar av världen. Året för växtskydd är Finlands första initiativ om temaår på FN-nivå.

För första gången lyftes initiativet fram på IPPC:s (International Plant Protection Convention) generalförsamling år 2015. Initiativet fick då genast stort bifall både på det mötet och på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s generalförsamling senare samma år. Arbetet med initiativet har drivits vidare av jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet och Finlands ständiga representation vid FN.

Man väntar sig att temaåret förbättrar såväl människornas som beslutsfattarnas medvetenhet om växtskyddets betydelse för bland annat den globala matsäkerheten, jordbrukets produktivitet, naturens biologiska mångfald och miljöskyddet. Temaåret bidrar också till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonar att både initiativet och stödet som det fått på internationellt plan bevisar Finlands professionalitet och goda anseende bland de internationella aktörerna.

Växtsjukdomar är ett globalt hot

I dag går närmare 40 procent av all växtproduktion i världen förlorad på grund av skadegörare. De globala ekonomiska förlusterna uppgår till omkring 190 miljarder euro årligen.

Genom att sköta växtskyddet skyddar man samtidigt miljön, skogarna och naturens biologiska mångfald mot skadegörare och sjukdomar. I samband med informationen om växtskyddet kan man också lyfta fram klimatförändringens effekter och bidra till att minska den globala hungern, undernäringen och fattigdomen.   

Minister Jari Leppä påpekar att skadedjur inte bär något pass eller bryr sig om kraven på invandring. Det är väldigt viktigt att vi förebygger spridningen, vilket kräver att alla länder måste samarbeta.  ”Vi måste öka medvetenheten om växtskyddet och vad det betyder när vi tänker på trygg matproduktion, minskad fattigdom och skydd av naturen på nationell, regional och global nivå”.

Bra läge i Finland

Finlands ställning som initiativtagare till växtskyddsåret är positiv eftersom växtskyddet håller god nivå hos oss. Temaåret förväntas emellertid ge Finland fördelar som gäller bland annat jordbruksprodukternas bättre konkurrenskraft, ökade exportmöjligheter och bättre synlighet och anseende inom den internationella politiken.

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn  0295 16 2439, fornamn.efternamn@mmm.fi
Specialrådgivare Ralf Lopian, tfn 0295162329, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC