JSM: Förbindelser om ekologisk produktion och vissa miljöavtal kan sökas

I år kan man anhålla både om nya förbindelser om ekologisk produktion och om nya förbindelser om ekologisk husdjursproduktion. I dag godkände regeringen förordningen om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018.

Nyskiften ger nu rätt till stöd, ändrade villkor för saneringsgrödor

År 2018 kan odlare ansöka om kompensationsersättning och ingå nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Till en gällande förbindelse om ekologisk produktion kan också fogas nya ersättningsberättigande arealer. Odlare kan också ingå en ny förbindelse om den nya arealen är över fem hektar stor.

Odlare och registrerade föreningar kan anhålla om miljöavtal för skötsel av våtmarker och landsbygdsnaturens biologiska mångfald och landskapet. Miljöavtalen ska börja gälla den 1 maj 2018. Också vattenrättsliga sammanslutningar kan ingå avtal om skötsel av våtmark. Odlare av ursprungssorter kan anhålla om miljöavtal.

Nya miljöförbindelser kan inte ingås, men till de gällande förbindelserna kan enligt en nyskiftesplan fogas nya åkerarealer som inte gett rätt till stöd.  Arealen kan vara högst fem, på små gårdar högst en hektar stor. Trots att nya miljöförbindelser inte är möjliga, kan förbindelsen dock fördelas eller överföras till en annan person vid till exempel generationsväxlingar.

Det är inte längre möjligt att ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller anläggning av våtmark eller inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten eftersom anslagen för dessa redan är bundna för pågående projekt (JSM:s pressmeddelande 24.11.2017 om miljöinvesteringar).

När det gäller miljöersättning för saneringsgrödor godkändes en ändring som går ut på att gårdar som i växtföljden odlar potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland kan betalas ersättning för basskiftesarealer som gården enligt stödansökan använt för odling av någon av dessa grödor år 2015, 2016 eller 2017.

Ytterligare information: 

Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 040 839 6599

Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 040 359 3103 Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 040 318 8957

Mer från SLC