JSM: Förordningen för byggande av svinstallar förnyades

Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat förordningen för byggande av svinstallar som beviljas finansiellt stöd. De nya byggnadstekniska och funktionella kraven träder ikraft den 16 mars 2018.

Lantbrukets produktionsbyggnader bör hållas i skick och kan därför saneras med hjälp av finansiellt stöd. För att undvika oklarheter om vad som menas med en renovering av ett svinstall finns nu detta noggrannare definierat i förordningen.

Med en svinstallsrenovering avses en byggnadsåtgärd som omfattar ändringar i bärande konstruktioner och i samband med ändring av byggnadens användningsändamål betydliga förnyanden av utrymmen, inredningar och anordningar. Enbart nya ytbehandlingar, såsom byte av taktäckning eller ytmålningar anses inte som renovering.

De hygieniska kraven inom svinhushållningen beaktas också i förordningen. Fodertransportrutterna ska vara avskilda från transportvägen för gödsel. Dessutom ska såväl isolerings- som karantänutrymmen förses med en separat ingång som möjliggör spärr mot smittospridning av djursjukdomar.

En annan märkbar förnyelse är att svinens utrymmeskrav i boxarna enligt viktklass ändrats i enlighet med övrig lagstiftning. Tidigare grovt trappstigande arealkrav per svin ändrades till mer jämnt stigande anpassat till svinens vikt.

Tilläggsinformation från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 16 2331
kjell.brannas@mmm.fi

Mer från SLC