JSM: ​Förordningen om ursprungsmärkning av livsmedel för ny behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att ange ursprunget för livsmedel träder inte i kraft våren 2018. Enligt EU-kommissionens beslut har förordningen sänts tillbaka för en ny beredning. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland utfärdat nationella bestämmelser.

Förordningen sändes till kommissionen i början av november och ministeriet fick besked om ett negativt yttrande den 6 februari 2018. EU-kommissionen förväntar sig att Finland ger ytterligare bevis på sambandet mellan produktens ursprung och kvalitet. Enligt kommissionen gäller Finlands motiveringar framför allt livsmedelssäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande. EU:s förordning om livsmedelsinformation kräver att medlemslandet kan bevisa att livsmedlets ursprung har ett samband just med dess kvalitet. Bestämmelserna i utkastet till förordning inverkar enligt kommissionen dock inte på verksamheten på den inre marknaden och är således inte något handelshinder.

– Vi ger inte oss, frågan är viktig för regeringen. Konsumenterna vill veta var maten kommer från och de borde inte behöva fråga det separat. Det här är öppenhet som bidrar till medvetna och ansvarsfulla val, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Nu har vi fått kommissionens svar och ska ta fram ett nytt förslag utifrån kommissionens kommentarer. Det nya förslaget skickas till kommissionen före midsommar, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Finland har drivit frågan om utveckling av kraven på livsmedlens ursprungsmärkning i EU:s institutioner och föreslagit att bestämmelser om ursprungsmärkning i första hand ska ingå i EU-lagstiftningen. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland beslutat utfärda nationella förordningar.

En förordning som förutsätter att ursprunget för kött och mejeriprodukter ska anges i affärerna började gälla sommarn 2017. I september föreslog jord- och skogsbruksministeriet en ändring i ministeriets förordning. För oförpackade livsmedel som på ett serveringsställe överlåts till en konsument ska alltså gälla att ursprunget för kött och fisk som använts som ingrediens i det måltid som serveras konsumenten, måste anges. Syftet med förordningens som nu ska behandlas på nytt är att göra det lättare för konsumenter att få ursprungsinformation än tidigare, även på restauranger.

Mer information:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Mer från SLC