JSM: I samband med budgetbehandlingen utlovades extra anslag för uppföljning av vargstammen i Västra Finland - förvaltningsplanen för varg uppdateras i ett brett samprojekt

I samband med budgetbehandlingen utlovades extra anslag för uppföljning av vargstammen i Västra Finland - förvaltningsplanen för varg uppdateras i ett brett samprojekt

Pressmeddelande. Publicerad: 03.09.2018, 13:49

Jord- och skogsbruksministeriet

I budgetbehandlingen förra veckan avtalade deltagarna om ett extra anslag för att följa upp vargstammen i Västra Finland. Jord- och skogsbruksministeriet har också inlett ett brett projekt för att uppdatera förvaltningsplanen för varg. I år ställs det inte något övre tak för antalet skadebaserade tillstånd.

På initiativ av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä beslutade deltagarna i budgetbehandlingen att Naturresursinstitutet får ett ytterligare anslag på 300 000 euro som används för att förse de vargar som rör sig i Västra Finland med gps-halsband samt för att anställa en kontaktperson som följer upp vargstammens utveckling. I Sydvästra Finland arbetar redan en kontaktperson vars arbetsinsats har varit till stor nytta.

-Halsbanden hjälper att få information var flockarna rör sig och på det sättet förebygga bland annat skador på jakthundar. För halsbanden behövs dock lov av jakträttsinnehavaren. Således kan vargar förses med halsband bara i områden där jaktföreningar och markägare är tillmötesgående, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

Ministeriet har också inlett ett brett projekt för att uppdatera förvaltningsplanen för varg. Till projektets styrgrupp hör företrädare förutom för jord- och skogsbruksministeriet för miljöministeriet, Finlands Naturskyddsförbund, Finlands Jägarförbund och MTK samt experter från Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

I projektets beredningsgrupp ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Luonto-Liitto, Forststyrelsen, MTK, Renbeteslagsföreningen, Polisstyrelsen, Finska kennelklubben, Finlands Jägarförbund och Finlands viltcentral. Beredningsgruppen ska redan under projekttiden ge styrgruppen förslag till försök samt till ändringar och tillägg i den gällande förvaltningsplanen. Den nya planen är planerad att bli klar våren 2019.

Det breda samarbetet ska stärka förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen. Samarbetet förväntas också ge nya idéer till begränsning av skador av varg samt till metoder att stärka invånarnas trygghetskänsla i de områden där vargar förekommer.

Inget övre tak i år för antalet skadebaserade tillstånd

Tidigare år har ministeriet utfärdat en förordning om ett övre tak för antalet tillstånd för att fälla varg. I år ska ingen förordning utfärdas eftersom lagen ger exakta kriterier för dispenser och kriterierna har också under tidigare år uppfyllts bara i några enstaka fall.

Vargen, i likhet med andra stora rovdjur, är fredad och får jagas endast med stöd av dispens. Dispenser för jakt på varg beviljas bara om de orsakar skada eller hotar säkerheten. Populationerna av björn och lodjur är så täta att dispenser för jakt kan också beviljas i stamvårdande syfte och då är det nödvändigt att fastställa ett övre tak. Antalet dispenser som beviljas för jakt på björn och lodjur på grund av skador eller hotad säkerhet har inte heller något övre tak.

Trots att det fastställda antalet inte haft några styrande effekter i praktiken har alla parter sett det som ett mål. Vargdialogen har ganska långt gällt just detta. Vissa har förstått att vargstammen ska reduceras just så mycket under vintern som kvoten visar, andra har varit ledsna för att Finlands viltcentral inte beviljat ett tillräckligt antal dispenser jämfört med taket. Det årliga antalet fall som slutligen uppfyllt kravet på dispens har varit begränsat.

Se också pressmeddelandet:

Vargstammen har blivit starkare i synnerhet i Västra Finland – förvaltningsplanen uppdateras (6.6.2018)

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 238 505, fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC