JSM: Jordbruksministrar understödde förslaget till bekämpning av otillbörliga handelsmetoder

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Luxemburg måndagen den 16 april 2018. På mötesagendan stod diskussion om bekämpning av illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan och minskning av matsvinn och -avfall. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Jordbruksministrarna understödde brett kommissionens förslag till att förebygga otillbörliga handelsmetoder. Enligt deltagarna är åtgärder på EU-nivå nödvändiga. Kommissionär Phil Hogan påpekade att lagstiftningsförslaget innehåller bestämmelser om minimikrav och att medlemsländerna kan om de vill utvidga eller specificera kraven enligt nationella omständigheter.

Kommissionen lovade också att ett förslag som handlar om livsmedelskedjans transparens kommer ut senare i år.

- Jag är mycket nöjd med att EU siktar till exakt samma mål som vi under de senaste månaderna arbetat med i Finland. Vi har alltså varit på rätt spår. Diskussionen i rådet stärker den här uppfattningen och vi driver vårt nationella lagstiftningsprojekt framåt enligt den planerade tidsplanen, säger minister Leppä.

Målet är att bidra till behandlingen av kommissionens förslag ännu under perioden för det nuvarande ordförandelandet Bulgarien och det kommande ordförandelandet Österrike för att beslut ska kunna tas under mandattiden för detta Europaparlament.

Rådet diskuterade också åtgärder för att minska matsvinn. Rådet var enigt om att metoderna ska användas inom ett brett område eftersom åtgärderna för att minska matsvinn måste ökas för att målet om ett halverat matsvinn ska uppnås före år 2030.

Övriga frågor som rådet diskuterade gällde bland annat bekämpning av spridning av afrikansk svinpest.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269, kari.valonen@mmm.fi

Mer från SLC