JSM: Lång diskussion om den framtida jordbrukspolitikens riktlinjer i EU-rådet för jordbruk

Trots en lång diskussion i Bryssel i går nådde EU:s jordbruksministrar inte enighet om riktlinjerna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Däremot lade ordförandelandet fram slutsatser som understöddes av 23 medlemsstater, också av Finland. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Rådets slutsatser måste antas med enhällighet för att kunna läggas fram som alla medlemsstaters gemensamma syn. Deltagarna nådde inte enighet om rådets slutsatser utan nöjde sig med ordförandens slutsatser.

Flest delade åsikter väckte utjämningen av direkta stöd mellan medlemsstaterna under nästa budgetperiod som börjar 2021. Fem medlemsstater kunde inte godkänna texten eftersom de tyckte att den var för ambitionslös när det gäller att jämna ut direkta stöd. Finlands EU-stöd ligger nära genomsnittet för EU.

Jord- och skogsbruksminister Leppä var dock nöjd med att ordförandelandets slutsatser innehåller flera frågor som är viktiga för Finland, såsom fortsatt produktion i alla EU-områden, även i de mindre gynnade områdena, betydelsen av produktionskopplade stöd för vissa sektorer, förenkling av politiken och vikten av landsbygdens utvecklingsåtgärder när man vill främja tillväxt och förbättra konkurrenskraften.

– Slutsatserna är en bra grund för beredningen av förslag till lagstiftning och förhandlingarna med Europaparlamentet. För oss är det viktigt att EU identifierar områden som inte är gynnsamma för jordbruk och de särskilda behov dessa områden har. Förenkling är också en fråga som måste sättas i större fokus vid denna reform, sade minister Leppä.

Jordbrukskommissionär Hogan underströk också att det är viktigt att jordbrukssektorn har en gemensam syn på den framtida politikens mål. Kommissionens förslag till lagstiftning om den nya politikens innehåll förväntas bli klara i slutet av maj 2018.

Mera information: Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Mer från SLC