JSM: Lättnader i att hålla nötkreatursförteckning som en del av arbetet för att avveckla byråkratin

Det ska bli lättare att rapportera om händelser som gäller nötkreatur. Framöver ska man inte längre behöva föra en särskild nötkreatursförteckning (t.ex. födelse eller avförande av djur), om en händelserapport om detta lämnas elektroniskt direkt till nötkreatursregistret inom sju dagar. Hittills ska händelserna om djur ha antecknats i nötkreatursförteckningen senast den tredje dagen efter händelsen. Ändringen gäller gårdar som utnyttjar det elektroniska registret, och detta omfattar merparten av gårdarna. Ändringen gäller inte djurhållare som lämnar uppgifter på blankett.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ändringen ett led i regeringens arbete för att avveckla byråkratin.

- Jag har i samband med avvecklingen av normer rest runt på fältet tillsammans med tjänstemän vid ministeriet och tagit del av jordbrukarnas bekymmer för de strikta kraven på registrering av djur. En av de viktigaste frågorna har varit kravet på att rapportera händelser som gäller nötkreatur inom tre dygn antingen i gårdsförteckningen eller till nötkreatursregistret.  Vi har utrett frågan och bedömt att digitaliseringen har framskridit betydligt även inom detta område och att tiden är mogen för en ändring av reglerna.

- Kravet har också orsakat ett onödigt stort antal sanktioner för gårdarna. Nu underlättas situationen avsevärt, säger Leppä.

Utkastet till förordning sänds på remiss ännu under denna vecka. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft retroaktivt från ingången av 2018 och detta kommer att beaktas vid övervakningen under innevarande år. Motsvarande ändring har nyligen genomförts i Sverige.

Mer information:
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162 439
Anssi Welling, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 151

Mer från SLC