JSM: Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

Logotypen för livsmedelsverket, som inleder sin verksamhet vid ingången av 2019, Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning. I logotypen kan man se olika element, till exempel en tallrik, en väg, en åker, dna, nötkreatur, årsskott av gran, ax och solen.

De huvudsakliga färgerna blir brutet blått, halm och hallon som ger en bild av säkerhet, expertis och service.Projektets styrgrupp godkände planerna den 15 mars 2018.

Den visuella profilen har planerats av Helena Valtonen, Aki Kiiminki och Kiia Olin från Solita Oy. Solita Oy planerar också verkets webbtjänster. Den visuella profilen syns också där. Samma profil kommer att användas i verkets 76 informationssystem.

– Webbtjänster är en viktig servicekanal för verket. Det behövs tillräckligt med tid att planera och bygga upp tjänsterna. Därför var det nödvändigt att inleda planeringen av profilen samtidigt med behandlingen av lagen i riksdagen. Arbetet med att tillämpa den visuella profilen kan påbörjas efter att riksdagen har antagit lagen, säger projektdirektör Kirsi Heinonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Kundupplevelsen har störst inverkan på genomslagskraften
Det nya verkets primära mål för genomslagskraften har dryftats i personal-, chefs- och intressentforum till grund för strategiarbetet. I beredningsarbetet har man ansett att de viktigaste målen för genomslagskraften är en positiv kundupplevelse, en hållbar och högklassig matproduktion, en konkurrenskraftig inhemsk livsmedelsproduktion, ett förbättrat välbefinnande för djuren och en förbättrad livsmedelssäkerhet samt en fortsatt god hälsa för djur och växter, en levande landsbygd och förbättrade exportförutsättningar för livsmedel.

Projektets styrgrupp var av samma åsikt om prioriteringarna och godkände Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan som preliminär verksamhetsidé för verket.

Ett verk med tusen anställda
Livsmedelsverket som bildas av Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välbefinnande samt växtskydd. Verket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är det utbetalande organet i Finland som administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Ytterligare information:
Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 322 3848
Varpu Seppälä, kommunikationsdirektör, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 050 341 9928

Mer från SLC