JSM: Minister Leppä om kommissionens förslag: nordliga förhållandena delvis beaktade, men nedskärningarna oacceptabla

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det till den del som gäller stöden är omöjligt att acceptera det förslag till gemensam jordbrukspolitik som EU-kommissionen offentliggjorde i dag. Därför har Finland redan i samarbete med flera andra EU-länder inlett åtgärder för att motarbeta nedskärningarna. Leppä är ändå nöjd med att kommissionen har beaktat de nordliga förhållandena. Detta tryggar ett fortsatt jordbruk i nordliga regioner som Finland.

”Enligt förslaget lämnas medlemsländerna större flexibilitet, och ett av de viktigaste målen under nästa programperiod är att förenkla jordbrukspolitiken. Dessa ytterst viktiga frågor har jag i flera repriser framhållit för kommissionen”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

”Detta kommer delvis till synes i de nu publicerade utkasten. Mycket återstår att göra för att de föresatser som kommissionen lägger fram i sitt meddelande ska bli verklighet.”

I utkasten till förordning ingår även ett förslag om finansiering som delas ut till de enskilda medlemsländerna för direkta jordbruksstöd och utveckling av landsbygden, fastän finansieringshelheten inte har behandlats än och inga diskussioner har förts om den mellan medlemsländerna och kommissionen. För Finland skulle förslaget innebära en nedskärning på totalt 420 miljoner euro jämfört med den pågående periodens EU-finansiering. Av detta riktas drygt 80 miljoner euro till direkta jordbruksstöd, och över 330 miljoner euro till att finansiera utvecklingen av landsbygden.

”Med beaktande av den svåra situationen i fråga om lönsamheten godkänner Finland inte den delen av förslaget som gäller finansieringen. De finska jordbruken drabbas fortfarande av den stängda ryska marknaden och de stora förlusterna av den föregående skörden. Den av kommissionen föreslagna betydande nedskärningen av landsbygdsfinansieringen står dessutom i strid med de ambitiösa målen för jordbrukspolitiken. Till exempel bekämpningen av klimatförändringen, utvecklingen av landsbygden och främjandet av djurens välbefinnande blir lidande om de föreslagna nedskärningarna blir verklighet”, säger Leppä.

Finland deltog den 31 maj under ledning av statssekreterare Jari Partanen som företrädde minister Leppä i ett möte i Madrid, där Finland tillsammans med bl.a. Frankrike, Spanien och Irland beslutade att inleda ett samarbete för att motarbeta nedskärningarna. Minister Leppä fortsätter påverkansarbetet på måndag då EU-rådet för jordbruk har ett inofficiellt möte i Bulgarien.

De nya miljökrav som föreslås för jordbrukarstöden kan medföra tilläggsskyldigheter för de nuvarande jordbruksmetoderna inom lantbruket.

”Finansieringen och kraven bör vara i balans och därför förhåller vi oss mycket reserverade till kommissionens förslag om tilläggskrav om detta betyder att den finansiering som kan riktas till praktiska åtgärder samtidigt minskar. Dessutom är det i fråga om miljöåtgärderna nödvändigt att ta hänsyn till våra nordliga särdrag”, betonar minister Leppä.

De färska utkasten till förordning innehåller också positiva drag med tanke på det nordliga jordbruket. Att beakta de nordliga förhållandena med kompensationsersättning ingår i förslagen, likaså stöd som är kopplade till produktionen, vilket säkerställer en fortsatt produktion i Finland.

”Till dessa delar är jag nöjd med förslaget, eftersom detta bekräftar det obestridliga behov vi kontinuerligt fört fram om att stödja områden med sämre naturförhållanden. Det är klart att vi på en gemensam marknad behöver kompensation på områden med höga produktionskostnader för att vi ska kunna bevara och vidareutveckla den kvalitativa och av konsumenterna på bred front uppskattade produktionen”, hävdar minister Leppä.

Ytterligare information:

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, +358 50 565 0424

Kari Valonen, lantbruksråd, +358 295 162 269

Mer från SLC