JSM: Närmatsprogrammet på rätt spår – större satsningar krävs

Regeringens närmatsprogram har varit av uppenbar betydelse när det gäller att utveckla temat närmat och sporra till partnerskap, konstateras det i en extern utvärdering av närmatsprogrammet. Programmet har också genomförts på ett sakkunnigt sätt. Närmatsprogrammet har lyckats framför allt när det gäller den externa kommunikationen. Programmet har också främjat samarbete och erbjudit stöd för regionala åtgärder för att främja temat närmat.

De viktigaste förändringarna inom närmatssektorn har att göra med konsumentbeteende och distributionskanaler. Konsumenterna är allt mer intresserade av maten och dess ursprung, och handlar allt oftare närmat i REKO-ringar och i detaljhandeln. Direktförsäljning är också ur producenternas synvinkel den mest attraktiva distributionskanalen i framtiden.

Närmatsprogrammet viktigaste mål har varit och ser även i framtiden ut att vara att göra närmatsproduktionen mångsidigare och öka den så att den motsvarar efterfrågan.
Målet att förbättra primärproduktionens möjligheter har lyckats sämst av målets program. Utmaningarna inom primärproduktionen är överlag så stora att möjligheterna att förbättra branschens förutsättningar inom ramen för närmatsprogrammet är ytterst begränsade.

Några större förändringar när det gäller närmatsprogrammets mål eller innehåll behövs inte enligt utvärderingen. Också termen ”närmat” ansågs vara bra, och inga preciseringar önskades. Däremot borde man satsa på kommunikationen om närmat och på varumärkesarbetet. Även statistikföringen i fråga om närmat behöver utvecklas och det behövs mer forskning. Programmet bör också ha tillgång till öronmärkt finansiering.

Närmatsprogrammet är ett styrinstrument som stöder regeringens livsmedelspolitiska mål. Genomförandet av programmet inleddes 2013. Enligt det gällande regeringsprogrammet ska programmet få en fortsättning, och därför beställde jord- och skogsbruksministeriet en extern utvärdering av programmet. Utvärderingen har genomförts av TK-Eval och Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Utvärderingen gjordes i september–november 2018 och baserade sig på faktamaterial, intervjuer, en enkät för intressentgrupper och regionala workshopar. Resultaten av utvärderingen kommer att utnyttjas nästa år när närmatsprogrammet uppdateras.

Utvärderingsrapporten finns på finska på adressen https://mmm.fi/kehittamisen-tyokaluja

Ytterligare information:
TK-Eval: specialforskare Keimo Sillanpää, keimo.sillanpaa@tk-eval.fi, 0500 961 554 och Tommi Ålander, tommi.alander@tk-eval.fi, 050 5505170 

Jord- och skogsbruksministeriet: specialsakkunnig Kirsi Viljanen, kirsi.viljanen@mmm.fi, 040 5098986

Mer från SLC